Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Chính vì làm tốt công tác xây dựng Đảng, đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặt nền móng để sắp tới tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả tốt hơn. Và đó cũng chính là nguyên nhân của nhiều thành tựu. Năm qua, Phú Thọ đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,8% - cao hơn mức bình quân chung của cả nước. GDP bình quân đầu người đạt 20,4 triệu đồng.

Về những công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Phú Thọ phải tiếp tục theo dõi, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua, có gì mới, sáng tạo, tâm đắc, còn gì băn khoăn, trăn trở, nhận diện lợi ích nhóm ở chỗ nào, “bộ phận không nhỏ” nằm ở đâu...