Chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Đặng Minh Thuần nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thi nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật LĐ cho NLĐ, cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, DN trong việc tham gia thực hiện pháp luật LĐ, đặc biệt là những điểm mới của Bộ LLĐ và Luật CĐ sửa đổi năm 2012. Nội dung thi gồm các câu hỏi tìm hiểu về Bộ LLĐ, Luật CĐ, Luật BHXH, các vấn đề thực tế của đời sống xã hội trong mối quan hệ, điều chỉnh của pháp luật LĐ. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết cho các cá nhân (trắc nghiệm và tự luận).

Cuộc thi được thực hiện từ nay đến 15.7.2013. Sẽ trao thưởng trong tháng 9.2013 tại Hà Nội.