Đề tài có mã số 05-XH/TLĐ-2012 do Ths.Vũ Thị Loan – cán bộ trường Trung cấp nghề công đoàn VN – làm chủ nhiệm. Hiện nay, hoạt động dạy nghề ở nước ta, trong đó có các trường nghề thuộc hệ thống CĐ chưa đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nhiều DN phải đào tạo bổ sung hoặc đào tạo lại nhân lực đã đào tạo cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các trường nghề trong hệ thống CĐ chậm đổi mới, chưa theo kịp nhu cầu, yêu cầu của thực tiến SX và thị trường LĐ.

Sau khi tiến hành khảo sát trên quy mô cả nước, đề tài đã đánh giá đầy đủ thực trạng, quy mô và các điều kiện đảm bảo đào tạo của các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống CĐ; sự tham gia của các DN vào dạy nghề và hoạt động gắn kết giữa cơ sở dạy nghề và DN. Đặc biệt, đề tài đã đưa ra 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và sử dụng hiệu quả LĐ sau đào tạo nghề ở các trường thuộc hệ thống CĐ.

Hội đồng khoa học của TLĐ đã nhất trí đánh giá đề tài được xếp loại khá và chính thức nghiệm thu đề tài trên.