Theo đó, người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 tại các cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, dân lập và bán công chưa chuyển đổi có đủ điều kiện: Đã có thời gian công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1.1.1995, liền sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non; khi nghỉ việc có đủ tuổi đời theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 50 Luật BHXH và có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH; chưa nhận chế độ BHXH một lần, cam kết tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định của Luật BHXH.

Nhà nước hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm đối tượng được hưởng hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện. Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHXH đối với các đối tượng được hưởng hỗ trợ. Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện là số tháng thực tế làm giáo viên mầm non trước ngày 1.1.1995 của người được hỗ trợ, nhưng tối đa không quá 60 tháng.

Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ thông qua cơ quan BHXH, thực hiện đồng thời với việc đóng BHXH tự nguyện của cá nhân. Cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH tự nguyện cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ khi đảm bảo các điều kiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 5.10.2011.

PV