Ngành Kí hiệu Điểm chuẩn
Khối A Khối B Khối D1
Khí tượng học 101 13 14 13
Thủy văn 102 13 14 13
Công nghệ kỹ thuật môi trường 103 15 16  
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 104 13.5 14.5  
Quản lý đất đai 105 13.5 14.5 13.5
Công nghệ thông tin 106 13   13
Kế toán 107 13.5   13.5

CAO ĐẲNG:

Ngành Kí hiệu Điểm chuẩn
Khối A Khối B Khối D1
Tin học ứng dụng C65 10   10
Khí tượng học C66 10 11 10
Thủy văn C67 10 11 10
Công nghệ kỹ thuật môi trường C68 10 11  
Công nghệ kỹ thuật trắc địa C69 10 11  
Quản lý đất đai C71 10 11 10
Kế toán C72 10   10
Quản trị kinh doanh C73 10   10

D.T