Mức điểm công bố sau đây là dành cho thí sinh là học sinh phổ thông, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm trúng tuyển

D380101

 Luật học

A

14.0

D380101

 Luật học

C

15.0

D380101

 Luật học

D1,2,3,4

14.0

D380107

 Luật kinh tế

A

15.5

D380107

 Luật kinh tế

C

16.5

D380107

 Luật kinh tế

D1,2,3,4

15.5