TT

Ngành/Đơn vị

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm chuẩn

1

Y đa khoa

D720101

50

B

23,5

2

Dược học

D720401

50

A

21,0