Khối A

Đề thi Hoá                          Đáp án Hoá
    
Khối A1

Đề thi Anh                          Đáp án Anh
    
Khối AA1

Đề thi Toán                        Đáp án Toán

Đề thi Lý                            Đáp án Lý

Khối B

Đề thi Toán                        Đáp án Toán
Đề thi Sinh                         Đáp án Sinh
Đề thi Hoá                          Đáp án Hoá
    
Khối C

Đề thi Văn
                         Đáp án Văn
Đề thi Sử                           Đáp án Sử
Đề thi Địa                          Đáp án Địa
    
Khối D
        
Đề thi Văn                         Đáp án Văn
Đề thi Toán                       Đáp án Toán
Đề thi Anh                        Đáp án Anh
Đề thi Trung                     Đáp án Trung
Đề thi Pháp                      Đáp án Pháp
Đề thi Nhật                       Đáp án Nhật
Đề thi Nga                        Đáp án Nga
Đề thi Đức                        Đáp án Đức