Bản lĩnh và sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo kinh tế

LĐ - 24 TS NGUYỄN MINH PHONG
Chia sẻ

Là một chính Đảng cầm quyền và lãnh đạo toàn diện mọi mặt của đời sống đất nước, sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế là một nội dung, trách nhiệm và thẩm quyền tất yếu của Đảng.

Bản lĩnh và sự sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo kinh tế thể hiện cao nhất và tập trung nhất ở sự phát động công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển, ngày càng coi trọng nguyên tắc cơ bản, nhất quán và xuyên suốt là kết hợp bàn tay thị trường với bàn tay Nhà nước, bảo đảm việc ngày càng tuân thủ đầy đủ, đồng bộ và đúng quy trình các quy luật kinh tế thị trường hiện đại, chủ động hội nhập quốc tế, phát huy nội lực, coi trọng khu vực kinh tế tư nhân và tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế với kế hoạch và lộ trình hợp lý; Kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, phát huy dân chủ, sáng tạo và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết hài hoà giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển văn hoá, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước…

Không thể chỉ có toàn thành công và không tránh khỏi những bất cập và hạn chế, nhất là trong công tác cán bộ quản lý kinh tế nói chung và quản lý khu vực DNNN nói riêng, bản lĩnh và trí tuệ trong sự lãnh đạo về kinh tế của Đảng đã, đang và sẽ tiếp tục cho phép định hướng đúng đắn và thúc đẩy quá trình cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu, xã hội hóa, tự do hóa, CNH-HĐH tổng thể nền kinh tế; gia tăng độ mở, sự cạnh tranh bình đẳng và tham gia chuỗi liên kết và cung ứng giá trị quốc tế sâu và vững chắc hơn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trọng dụng người hiền tài và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội.

Sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế là hết sức mới mẻ và phức tạp, luôn đòi hỏi sự sáng tạo cả về lý luận và thực tiễn, nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, khắc phục tư duy giáo điều; có cách nhìn biện chứng về các quá trình kinh tế và xã hội quốc gia, thế giới và thời đại; nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế theo hướng không bao biện làm thay chính quyền và bao trùm lên chính quyền; đổi mới cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ quản lý kinh tế; tăng cường kiểm tra giám sát, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên quyết chống lợi ích nhóm, tăng cường dân chủ, sự thống nhất về mục tiêu, động lực hành động toàn xã hội để mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển kinh tế!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha đánh bại Nga với tỷ số tối thiểu