Ban hành Quy định chất vấn tại các kỳ họp ban chấp hành Tổng LĐLĐVN: Phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cán bộ công đoàn

LĐ - 227 B.C.Đ
Chia sẻ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã ký Quyết định số 1578/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chất vấn tại các kỳ họp BCH Tổng LĐLĐVN và Quy định chất vấn tại các kỳ họp BCH Tổng LĐLĐVN. Quy định có 4 chương, gồm: Quy định chung; Chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức chất vấn và trả lời chất vấn; Quyền, trách nhiệm của chủ thể chất vấn, đối tượng được chất vấn và của người chủ trì chất vấn; Tổ chức thực hiện.

Theo đó, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ hợp BCH Tổng LĐLĐVN là việc tập thể hoặc cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (gọi chung là Ủy viên BCH TLĐ) hỏi và được trả lời về việc thực hiện những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của BCH TLĐ, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) TLĐ hoặc những vấn đề liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ, tiêu chuẩn Ủy viên BCH TLĐ. Quy định này quy định việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp BCH TLĐ, được áp dụng đối với các đồng chí Ủy viên BCH TLĐ.
Mục đích, yêu cầu là phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của BCH, Đoàn Chủ tịch, UBKT, đề cao chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Ủy viên BCH TLĐ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan lãnh đạo cấp T.Ư và từng đồng chí Ủy viên BCH TLĐ; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong BCH TLĐ và trong hệ thống tổ chức CĐVN. Chất vấn của các đồng chí Ủy viên BCH TLĐ và việc trả lời chất vấn của đại diện BCH, Đoàn Chủ tịch, UBKT TLĐ phải được tiến hành trực tiếp, công khai, dân chủ, xây dựng, khách quan, thẳng thắn, bảo đảm đúng nguyên tắc làm việc của BCH, Đoàn Chủ tịch, UBKT TLĐ.
Chất vấn tuân thủ 3 nguyên tắc: 1/Việc chất vấn và trả lời chất vấn phải tuân theo quy định của Điều lệ CĐVN và Quy chế hoạt động của BCH, Đoàn Chủ tịch và các quy định của TLĐ bảo đảm sự lãnh đạo của BCH, Đoàn Chủ tịch theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị. 2/Các đồng chí Ủy viên BCH có quyền chất vấn hoạt động của BCH, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, UBKT TLĐ, các đồng chí Ủy viên BCH tại các kỳ họp của BCH TLĐ và chịu trách nhiệm về nội dung chất vấn. Tập thể, cá nhân là đối tượng được chất vấn có trách nhiệm trả lời chất vấn và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời của mình. 3/Không lợi dụng việc chất vấn để gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ, làm mất uy tín của tập thể, cá nhân.
Quy định cũng nêu rõ trong quá trình chất vấn, trả lời chất vấn và khi xét thấy cần thiết thì Đoàn Chủ tịch TLĐ hoặc BCH TLĐ chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc xác minh nội dung chất vấn, nếu kết luận đối tượng được chất vấn có sai phạm thì Đoàn Chủ tịch hoặc Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ chỉ đạo tiến hành xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, của Điều lệ CĐVN. Định kỳ hằng năm, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch báo cáo BCH TLĐ về thực hiện chất vấn và việc tiếp thu, xử lý, khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, vi phạm của đối tượng được chất vấn (nếu có). Các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của từng Ủy viên BCH TLĐ được lưu vào hồ sơ kỳ họp BCH TLĐ và giao Văn phòng TLĐ quản lý theo quy định. Các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến BCH, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, UBKT TLĐ thì lưu tại Văn phòng TLĐ… 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Đánh người, đốt xe kiểu hội đồng: Xử lý hình sự được không?