>> Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I
>> Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II
>> Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III
>> Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV

Đại hội đã quyết định lấy thư của BCH Trung ương Đảng và huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Việt Nam.

Đại hội quyết định đổi tên Tổng LĐLĐVN thành Tổng CĐ Việt Nam, đồng thời nhất trí thông qua Điều lệ CĐ Việt Nam gồm 10 chương và 45 điều trong đó quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền lợi đoàn viên, nguyên tắc tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của các cấp CĐ.

Đại hội bầu BCH Tổng CĐ Việt Nam khoá II gồm 55 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch và đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký.

Mục tiêu của Đại hội là: “Động viên cán bộ, công nhân, viên chức thi đua lao động sản xuất, xây dựng CNXH ở miền Bắc, với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà”.