Huyện Chư Pưh (Gia Lai):

Lấy cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Thảo Nguyên
Chia sẻ
Công nhân lao động bản địa ở Chư Pưh.

Đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn ở huyện Chư Pưh và ở cơ sở đã được phát huy. Nhờ vậy, kỷ luật hành chính đã chuyển biến rõ nét, chất lượng phục vụ nhân dân được nâng cao, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016 của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng.

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, năm 2016, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, đồng thời quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị. 

Các quy định, thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến thời hạn giải quyết, trả kết quả. UBND huyện đã phổ biến quán triệt cho từng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về triển khai thực hiện các chỉ số cải cách hành chính, để triển khai thực hiện có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh tăng cường kỷ luật hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch theo quy định.

Hiện nay, các phòng ban và UBND các xã, thị trấn đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của huyện để phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, huyện đã tổ chức một buổi xin lỗi công dân khi để xảy ra chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ phận “một cửa điện tử cấp huyện” đã được triển khai có hiệu quả, tất cả các xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính được quan tâm. Các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, với tỷ lệ xử lý công việc đúng hạn đạt 85%.

Trong năm 2016, huyện đã thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, các trường hợp không chấp hành đúng quy định được xử lý. Nhờ đó, bộ mặt bộ máy hành chính ngày càng được củng cố. 

Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng. Đến cuối năm 2016, nông lâm nghiệp: 52,26%; CN-XDCB: 26,61%; TM-DV: 21,13%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 38,05 triệu đồng (đạt 100% Nghị quyết HĐND huyện). Tổng giá trị sản phẩm năm 2016 (theo giá so sánh 2010) đạt 2.689,5 tỉ đồng (đạt 100,04% Nghị quyết HĐND huyện, tăng 10,4% so với năm 2015). Trong đó, nông lâm nghiệp: 1.326,49 tỉ đồng, bằng 96,7% Nghị quyết HĐND huyện, so với năm 2015 tăng 4,93%; CN-XD: 728,06 tỉ đồng đạt 103,42% Nghị quyết HĐND huyện, so với năm 2015 tăng 16,44%; dịch vụ 634,95 tỉ đồng, đạt 103,64% Nghị quyết HĐND huyện, tăng 16,15% so với năm 2015. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện đẩy mạnh. Trong  năm, huyện đã tổ chức công bố xã Ia Blứ đạt chuẩn năm 2015; tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho xã Ia Le đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Đề án Xây dựng nông thôn mới cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 cũng đã được xây dựng... Đến nay, ngoài 2 xã Ia Phang và Ia Blứ đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ia Le đạt 18/19 tiêu chí; xã Ia Hrú đạt 14/19 tiêu chí; xã Ia Hla đạt 7/19 tiêu chí; xã Ia Rong đạt 8/19 tiêu chí; xã Ia Dreng đạt 8/19 tiêu chí; xã Chư Don đạt 7/19 tiêu chí.

Hiện nay, toàn huyện có 63 doanh nghiệp (năm 2016 thành lập 3 DN). UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển DN trên địa bàn huyện Chư Pưh đến năm 2020, phấn đấu đến năm 2020 số DN trên địa bàn là 300 DN, 420 trang trại, 190 đại lý, 3.005 hộ kinh doanh, về vốn đăng ký tăng bình quân 8%/năm, để thúc đẩy sự phát triển của các DN trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của huyện có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã trên địa bàn huyện, trong năm 2016, 2 Hợp tác xã tại thị trấn Nhơn Hòa và xã Ia Hla đã được thành lập. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh, huyện Chư Pưh triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế trong từng ngành, từng lĩnh vực, một số lĩnh vực ưu tiên.

Theo đó, UBND huyện đặt mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững. Các cấp, ngành luôn sẵn sàng quán triệt tư tưởng phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công. Từ đó, chủ động điều hành thu, chi ngân sách, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...

Thừa hưởng kết quả đạt được, UBND huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng CNTT; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đặc biệt xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp của các phòng ban, đơn vị, địa phương, lộ trình và trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu, kể cả chế tài xử lý trong tổng hợp chậm thực hiện nhiệm vụ giao.

Về công tác Nội vụ - Nội chính, UBND huyện tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai đề án tinh giản biên chế; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính - sự nghiệp trên địa bàn huyện theo đúng quy định; thực hiện việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí công việc, đúng năng lực và chuyên môn, đảm bảo hiệu quả công tác cao nhất.

Đặc biệt, UBND huyện sẽ phấn đấu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực quản lý, thường xuyên đi cơ sở kiểm tra việc chấp hành và triển khai thực hiện các chỉ đạo, chính sách của cấp trên và của UBND huyện; tăng cường công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, chấp hành giờ giấc làm việc.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ tiếp tục cũng sẽ được các cấp, ngành tăng cường, nhất là các vụ việc nổi cộm, bức xúc của xã hội và người dân, không để xảy ra điểm nóng; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương... Hi vọng năm 2017, huyện Chư Pưh sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,01%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,36 triệu đồng; giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) đạt hơn 2.958 tỉ đồng... như chỉ tiêu đã đề ra.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Phụ huynh tung clip tố “bác sĩ” Hiền tay không làm thủ thuật