LĐLĐ Quảng Nam: Hiện có hơn 110.000 đoàn viên Công đoàn

LĐO Đặng Văn Chương (Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam)
Chia sẻ
Hoạt động thể dục thể thao của CNLĐ Công đoàn Quảng Nam

Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở, đã thu hút được hàng nghìn công nhân lao động gia nhập CĐ, nâng tổng số đoàn viên hiện nay gần 110.000 người. Đây là lực lượng tiên phong, phát huy quyền dân chủ và đang đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Quy chế dân chủ phát huy sức mạnh

Công đoàn đã tập hợp hàng nghìn đoàn viên, CNLĐ tham gia ý kiến tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật CĐ và nhiều chính sách, chế độ cụ thể về việc làm, tiền lương, nhà ở, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Thông qua thực hiện dân chủ cơ sở, LĐLĐ Quảng Nam đã tập hợp CNLĐ đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập chăm lo đời sống; phát huy hiệu quả vai trò người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Để phát huy vai trò, chức năng của CĐ, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX (năm 2005) đã thông qua Nghị quyết 4a/NQ-BCH về “Nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết làm cơ sở để các cấp CĐ phát huy và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, như Nghị quyết tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị số 22 về “Tăng cường công tác, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; Kết luận số 65 về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhà nước đã ban hành văn bản pháp luật thể chế hóa đường lối, chỉ đạo của Đảng, các cấp CĐ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;  nhận thức của CNLĐ về quyền dân chủ rõ hơn. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thay đổi, thấy được trách nhiệm và nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tác dụng thiết thực việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Là thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hằng năm Ban Thường vụ LĐLĐ đã tham gia cho Ban chỉ đạo Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát và tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đề xuất kiến nghị những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong tổ chức thực hiện, xem xét những bất hợp lý trong quy định pháp luật cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Tiến hành chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ cho CĐ cơ sở; cùng với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tiến hành hướng dẫn, kiểm tra nhắc nhở lãnh đạo chuyên môn, CĐ cơ sở thực hiện; Tổng kết báo cáo kết quả tham gia thực hiện và kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh về cấp trên xem xét, xử lý.

CĐ biên soạn tài liệu hướng dẫn cung cấp cho cơ sở, đi sát cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc”, chỉ đạo làm điểm, qua từng bước rút kinh nghiệm rồi nhân rộng về tinh thần Chỉ thị số 30, NQ4a, Nghị định 71, Nghị định 07, Nghị định 87... Tiếp đó, các cấp CĐ triển khai ở cấp mình, với những hình thức tuyên truyền sáng tạo phù hợp với thực tế của địa phương, ngành mình, sát với đời sống đoàn viên, CNLĐ như biên soạn tờ gấp, sổ tay công nhân, phát hành các tài liệu tuyên truyền.

Hiệu quả trong sản xuất và nâng cao đời sống người lao động

Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, CĐ cơ sở đã động viên, phát huy những sáng kiến, sáng tạo của CNLĐ góp phần đổi mới quản lý, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ, tháo gỡ khó khăn trong công tác, sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, phát triển bền vững cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua quy chế dân chủ cơ sở, Hội nghị CBCC và NLĐ đã trở thành diễn đàn thực hiện quyền dân chủ. Người CNLĐ được thông tin tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh; công khai việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNLĐ; CNLĐ tham gia ý kiến bàn biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch; đại diện hai bên ký kết Thỏa ước lao động tập thể; vinh danh NLĐ có thành tích... Hiệu quả CĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được nâng lên, tín nhiệm CĐ trong xã hội ngày càng cao, CNLĐ tin tưởng gia nhập CĐ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức CĐ vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam.

Để tiếp tục phát huy kết quả thực hiện NQ 4a/NQ-BCH và nâng cao vai trò của tổ chức CĐ trong giai đoạn phát triển của đất nước; các cấp CĐ Quảng Nam đã và đang duy trì hoạt động tham mưu các cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó CĐ tăng cường tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia hoàn thiện quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và về phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra các cấp cũng được nâng cao năng lực, kỹ năng tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế nội bộ; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; giúp CNLĐ nơi chưa có tổ chức CĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đúng quy định của pháp luật. Hơn hết CĐ  chủ động tham gia với chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm, thu nhập ổn cho CNLĐ; đồng thời thúc đẩy việc chăm lo chính sách an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng xã hội cho CNLĐ ở các khu, cum công nghiệp tập trung như nhà ở xã hội, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa thể thao.

Đến thời điểm này, thành công hơn cả là tổ chức Quảng Nam đã hình thành được nguyên tắc, luôn chủ động cùng người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện nội quy, quy chế nội bộ; chủ động thương lượng, ký kết TƯLĐTT bảo đảm quyền lợi cho CNLĐ có lợi hơn quy định của luật pháp; tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

LĐLĐ Quảng Nam: Hiện có hơn 110.000 đoàn viên Công đoàn ảnh 1
 Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam Lưu Văn Thương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: C.H
LĐLĐ Quảng Nam: Hiện có hơn 110.000 đoàn viên Công đoàn ảnh 2
 Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam Đặng Văn Chương thăm và trao đổi về đời sống với công nhân Cty Ricker Việt Nam
LĐLĐ Quảng Nam: Hiện có hơn 110.000 đoàn viên Công đoàn ảnh 3
Hoạt động thể dục thể thao của CNLĐ Công đoàn Quảng Nam

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất Việt Nam giờ ra sao?