Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân KCN, KCX

LĐ - 238 CÔNG THẮNG
Chia sẻ
Đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN-KCX sẽ được nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.


Mục đích của Kế hoạch là tổ chức thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX); đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5.6.2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn các cấp triển khai, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX...

Nhiệm vụ đặt ra của kế hoạch là tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX; nâng cao năng lực và hiệu quả của các bộ, ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX. Trong đó, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong KCN, KCX.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Khám phá sự lợi hại của tàu đổ bộ đệm khí của quân đội Mỹ