Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:
 
 Khối A: Nam – 26,5 điểm, Nữ – 27,5 điểm.
 Khối A1: Nam – 21,0 điểm, Nữ - 25,0 điểm.
 Khối C: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.
 Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.
 
 Ngành Ngôn ngữ Anh:
 
 Khối D1: Nam – 23,0 điểm, Nữ – 30,0 điểm.
 
 Đại học An ninh Nhân dân:
 
 Ngành Nghiệp vụ An ninh:
 
 Khối A: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.
 Khối A1: Nam – 20,5 điểm, Nữ - 24,0 điểm.
 Khối C: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.
 Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 23,5 điểm.

Điểm chuẩn, điểm NV2 các trường ĐH, CĐ năm 2013