5 giải pháp chấn hưng hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam

Thời sự -    Thanh Huyền
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã vạch ra 5 nhóm giải pháp để chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống GD ĐH, khắc phục những bất cập yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, gắn đào tạo với nhu cầu, tạo việc làm cho sinh viên.

Độc giả bình luận