PGBank Tuyển Dụng 114 Vị Trí Trên Toàn Hệ Thống (Toàn Quốc)

Chia sẻ

STT
Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Hết hạn
1
Chi nhánh Vũng Tàu - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Vũng Tàu
31/01/2017
2
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Kiểm toán tín dụng Hà Nội
31/01/2017
3
Chi nhánh An Giang - Nhân viên Lái xe An Giang
31/01/2017
4
Chi nhánh An Giang - Phó phòng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ An Giang
31/01/2017
5
Chi nhánh An Giang - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ An Giang
31/01/2017
6
Chi nhánh An Giang - Phó Giám đốc chi nhánh (Phụ trách mảng bán lẻ) An Giang
31/01/2017
7
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Định giá - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
8
Hội sở Hà Nội - Kỹ sư quản trị hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội
31/01/2017
9
Hội sở Hà Nội - Trưởng bộ phận Tra soát khiếu nại thẻ quốc tế - Trung tâm Thẻ Hà Nội
31/01/2017
10
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành và Phát triển sản phẩm - Khối Vận hành Hà Nội
31/01/2017
11
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng An toàn thông tin - Trung Tâm Công nghệ Thông Tin Hà Nội
31/01/2017
12
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Marketing - Phòng Marketing & PTML Hà Nội
31/01/2017
13
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Kế hoạch tài chính - Khối Tài Chính Hà Nội
31/01/2017
14
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ - Khối Vận Hành Hà Nội
31/01/2017
15
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Phân tích kinh doanh - Khối DVNHBL Hà Nội
31/01/2017
16
Hội sở Hà Nội - Trưởng bộ phận Hợp tác bán lẻ - Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Hà Nội
31/01/2017
17
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Quản lý bán hàng - Khối DVNHBL Hà Nội
31/01/2017
18
Hội sở Hà Nội - Phó phòng Phân tích Kênh Phân phối - Khối DVNH Bán lẻ Hà Nội
31/01/2017
19
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
20
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
21
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Quản lý rủi ro Tác nghiệp - Khối Quản lý rủi ro Thông tin
tuyển dụng
31/01/2017
22
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
23
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Đầu tư - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Hà Nội
31/01/2017
24
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Đầu tư - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Hà Nội
31/01/2017
25
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Quan hệ khách hàng- Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
26
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên quản lý rủi ro thẻ - Trung tâm thẻ Hà Nội
31/01/2017
27
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội
27/06/2017
28
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
29
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên An toàn thông tin - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội
31/01/2017
30
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Chính sách và phát triển sản phẩm giao dịch - Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
31
PG Bank Đông Đô - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
32
Chi nhánh Hà Nội - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch Hà Nội
31/01/2017
33
Chi nhánh Hà Nội - Chuyên viên Quản lý tín dụng Hà Nội
31/01/2017
34
Chi nhánh Hà Nội - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
35
Chi nhánh Thăng Long - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
36
Chi nhánh Thăng Long - Chuyên viên Quản lý tín dụng Hà Nội
31/01/2017
37
Chi nhánh Sài Gòn - Chuyên viên Tài chính kế toán TP HCM
31/01/2017
38
Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
39
Chi nhánh Sài Gòn - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ TP HCM
31/01/2017
40
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) TP HCM
31/01/2017
41
Chi nhánh Quảng Ninh - Giao dịch viên Quảng Ninh
31/01/2017
42
Chi nhánh Quảng Ninh - Trưởng phòng giao dịch Quảng Ninh
31/01/2017
43
Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên Lễ tân Hành chính Quảng Ninh
31/01/2017
44
Chi nhánh Quảng Ninh - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹ Quảng Ninh
31/01/2017
45
Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên Ngân quỹ Quảng Ninh
31/01/2017
46
Chi nhánh Quảng Ninh- Trưởng phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Quảng Ninh
31/01/2017
47
Chi nhánh Quảng Ninh - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ Quảng Ninh
31/01/2017
48
Chi nhánh Khánh Hòa - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹ Khánh Hòa
31/01/2017
49
Chi nhánh Khánh Hòa - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Khánh Hòa
31/01/2017
50
Chi nhánh Hải Phòng - Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng
31/01/2017
51
Chi nhánh Hải Phòng - Giao dịch viên Hải Phòng
31/01/2017
52
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng
31/01/2017
53
Chi nhánh Hải Dương - Nhân viên Ngân quỹ Hải Dương
31/01/2017
54
Chi nhánh Hải Dương - Giao dịch viên Hải Dương
31/01/2017
55
Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên quản lý tín dụng Hải Dương
31/01/2017
56
Chi nhánh Đồng Tháp - Trưởng phòng giao dịch Đồng Tháp
31/01/2017
57
Chi nhánh Đồng Tháp - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹ Đồng Tháp
31/01/2017
58
Chi nhánh Đồng Tháp - Nhân viên Lễ tân Hành chính Đồng Tháp
31/01/2017
59
Chi nhánh Đồng Tháp- Giao dịch viên Đồng Tháp
31/01/2017
60
Chi nhánh Đồng Tháp - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Đồng Tháp
31/01/2017
61
Chi nhánh Đồng Nai - Giao dịch viên Đồng Nai
31/01/2017
62
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Quản lý tín dụng Đồng Nai
31/01/2017
63
Chi nhánh Đồng Nai - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Đồng Nai
31/01/2017
64
Chi nhánh Đồng Nai - Phó Giám đốc chi nhánh (Phụ trách mảng bán lẻ) Đồng Nai
31/01/2017
65
Chi nhánh Đà Nẵng - Kiểm soát viên giao dịch Đà Nẵng
31/01/2017
66
PG Bank Chợ Lớn - Giao dịch viên TP HCM
31/01/2017
67
PG Bank Chợ Lớn - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp TP HCM
31/01/2017
68
PG Bank Chợ Lớn - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ TP HCM
31/01/2017
69
Chi nhánh Cần Thơ - Giao dịch viên Cần Thơ
31/01/2017
70
Chi nhánh Cần Thơ - Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp Cần Thơ
31/01/2017
71
Chi nhánh Bình Dương - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Bình Dương
31/01/2017
72
Chi nhánh Bình Dương- Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bình Dương
31/01/2017
73
Chi nhánh Bắc Ninh - Nhân viên Ngân quỹ Bắc Ninh
31/01/2017
74
Chi nhánh Bắc Ninh - Giao dịch viên Bắc Ninh
31/01/2017
75
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
76
Chi nhánh Long An- Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Long An
31/01/2017
77
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Tố tụng - Phòng Xử lý và Thu hồi nợ Hà Nội
31/01/2017
78
Chi nhánh Đà Nẵng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Thông tin
tuyển dụng
31/01/2017
79
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - Làm việc tại TP Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
80
Trưởng phòng giao dịch - Khu vực TP Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
81
Chi nhánh Long An - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Long An
31/01/2017
82
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Đồng Nai
31/01/2017
83
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Đồng Nai
31/01/2017
84
Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Hải Dương
31/01/2017
85
Chi nhánh Bắc Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh
31/01/2017
86
Chi nhánh Bắc Ninh - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Bắc Ninh
31/01/2017
87
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hải Phòng
31/01/2017
88
Chi nhánh Quảng Ninh - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Quảng Ninh
31/01/2017
89
Chi nhánh Cần Thơ - CHuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Cần Thơ
31/01/2017
90
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân An Giang
31/01/2017
91
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Đồng Tháp
31/01/2017
92
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
93
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Quản lý tín dụng Đồng Tháp
31/01/2017
94
Khu vực Hà Nội - Trưởng phòng giao dịch Hà Nội
31/01/2017
95
Chi nhánh Quảng Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Quảng Ninh
31/01/2017
96
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Thu hồi nợ - Phòng Xử lý và Thu hồi nợ Hà Nội
31/01/2017
97
Chi nhánh Sài Gòn- Nhân viên ngân quỹ TP HCM
31/01/2017
98
Chi nhánh Sài Gòn - Nhân viên Lái xe TP HCM
31/01/2017
99
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Đồng Tháp
31/01/2017
100
Chi nhánh Khánh Hòa - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Khánh Hòa
31/01/2017
101
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Quản lý tín dụng An Giang
31/01/2017
102
Chi nhánh Vũng Tàu - Phó phòng Quản lý tín dụng Vũng Tàu
31/01/2017
103
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TP Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
104
Chuyên viên Định giá - Khối Quản lý rủi ro Miền Nam TP HCM
31/01/2017
105
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quản lý tín dụng TP HCM
31/01/2017
106
Chi nhánh Vũng Tàu - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Vũng Tàu
31/01/2017
107
Chi nhánh Cần Thơ - Chuyên viên Quản lý tín dụng Cần Thơ
31/01/2017
108
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp An Giang
31/01/2017
109
Chi nhánh Khánh Hòa - Phó phòng Quản lý tín dụng Khánh Hòa
31/01/2017
110
Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Bình Dương
31/01/2017
111
Chi nhánh Đà Nẵng - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Đà Nẵng
31/01/2017
112
Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bình Dương
31/01/2017
113
Chi nhánh Bình Dương - Chuyên viên Quản lý tín dụng Bình Dương
31/01/2017
114
Chi nhánh Bình Dương - Chuyên viên Công nghệ thông tin Bình Dương
31/01/2017

Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết.

Tải Đơn ứng tuyển tại đây hoặc tại file đính kèm

PGBank

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Con gái TT Donald Trump sắp phải điều trần vì bị nghi đạo thiết kế nóng nhất hôm nay