UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục đợt II năm học 2016-2017

Chia sẻ

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, đợt II năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng

Đối tượng tham dự là các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở đang hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, có thời gian bắt đầu hợp đồng lao động từ tháng 7/2016 trở về trước (phải có ký kết hợp đồng lao động từ tháng 7/2016 và có đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất từ tháng 8/2016 trở về trước) và có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

– Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

+ Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có trình độ B ngoại ngữ khác (hoặc ngoại ngữ tương đương) trở lên;

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí tổng phụ trách đội nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn – Đội.

– Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ và phải được hợp đồng giảng dạy tại các trường Tiểu học thuộc quận trước ngày 03/11/2015 (trước thời điểm Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực thi hành);

+ Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh phải có B ngoại ngữ khác (hoặc ngoại ngữ tương đương) trở lên;

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí tổng phụ trách đội nếu tốt nghiệp trung cấp sư phạm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn – Đội.

3. Nhu cầu tuyển dụng: 118 người, trong đó:

–  Bâc Tiểu học                         : 59 người, cụ thể:

+ Giáo viên Văn hóa               : 36 người

+ Giáo viên Tiếng Anh            : 06 người

+ Giáo viên Tin học                 : 01 người

+ Giáo viên Mĩ thuật               : 04 người

+ Giáo viên Thể dục                : 05 người

+ Giáo viên Nhạc                    : 03 người

+ Giáo viên Tổng phụ trách đội: 04 người

– Bậc Trung học cơ sở              : 59 người, cụ thể:

+ Giáo viên Tiếng Anh            : 06 người

+ Giáo viên Tin học                 : 02 người

+ Giáo viên Mĩ thuật               : 01 người

+ Giáo viên Thể dục                : 01 người

+ Giáo viên Nhạc                    : 01 người

+ Giáo viên Địa lý                             : 07 người

+ Giáo viên Công dân             : 02 người

+ Giáo viên Hóa                      : 04 người

+ Giáo viên Lịch sử                 : 03 người

+ Giáo viên Ngữ văn               : 09 người

+ Giáo viên Sinh vật               : 10 người

+ Giáo viên Toán                    : 10 người

+ Giáo viên Vật lý                            : 03 người

4. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua thi tuyển

5. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

g) Bản sao hợp đồng lao động, văn bản đồng ý hợp đồng lao động và Sổ bảo hiểm hội;

h) 01 (một) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Hải Châu. Số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 28/12/2016 đến hết ngày 25/01/2017.

c) Số điện thoại liên hệ: 0511.3837065 (Phòng Nội vụ) – 0511.3561188 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận).

7. Nội dung và hình thức thi

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Hình thức và nội dung thi cụ thể sẽ được Hội đồng tuyển    dụng thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND quận.

– Thi tiếng Anh: Thi viết theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên giấy theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

8. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học  chuyên ngành Toán – Tin.

9. Thời gian và địa điểm thi: UBND quận sẽ thông báo sau

10. Lệ phí thi tuyển viên chức: Thu theo quy định hiện hành.

Nguồn tin: haichau.danang.gov.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chuyện lạ: Cầu xây gần nửa tỉ dân chê không thèm đi