UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017

Đ.N.V
Chia sẻ

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...

Thực hiện Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017.

1. Chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện là 64 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Số TT Trường Nhu cầu hợp đồng lao động theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP đối với từng đơn vị trường học Trong đó
Nhân viên bảo vệ Nhân viên nấu ăn
1 2 3 4 5
1 Mầm non xã Tân Thành 08 02 06
2 Mầm non 2 xã Tân Thành 02 02
3 Mầm non xã Hồ Sơn 03 01 02
4 Mầm non xã Quyết Thắng 03 03
5 Mầm non xã Hòa Sơn 02 02
6 Mầm non xã Yên Bình 04 01 03
7 Mầm non xã Sơn Hà 01 01
8 Mầm non xã Minh Hòa 01 01
9 Mầm non xã Cai Kinh 02 01 01
10 Mầm non xã Hòa Lạc 02 02
11 Mầm non xã Yên Thịnh 04 01 03
12 Mầm non xã Minh Tiến 01 01
13 Mầm non xã Yên Vượng 02 01 01
14 Mầm non xã Vân Nham 03 03
15 Mầm non xã Hòa Thắng 05 01 04
16 Mầm non xã Đồng Tân 01 01
17 Mầm non xã Nhật Tiến 01 01
18 Mầm non xã Hữu Liên 01 01
19 Mầm non xã Thiện Kỵ 01 01
20 Mầm non xã Minh Sơn 03 01 02
21 Mầm non xã Đô Lương 03 03
22 Mầm non xã Tân Lập 02 01 01
23 Mầm non xã Đồng Tiến 03 01 02
24 Tiểu học xã Cai Kinh 01 01
25 Tiểu học xã Hòa Sơn 01 01
26 Tiểu học xã Thanh Sơn 02 02
Cấp mầm non 02 02
27 Trung học cơ sở xã Hòa Lạc 01 01
28 PT DTBT THCS xã Tân Lập 01 01
Tổng cộng 64 15 49

2. Đối với các nhân viên đã ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học năm học 2015 – 2016 (Hợp đồng có thời hạn và nay đều đã hết thời hạn).

2.1. Căn cứ chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) được phân bổ như trên, Hiệu trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm thông báo cho các nhân viên nấu ăn ký hợp đồng lao động năm học 2015-2016 đã hết hợp đồng lao động vào ngày 31/5/2016 (gồm các trường: Mầm non xã Tân Thành 04, Mầm non xã Hồ Sơn 02, Mầm non xã Quyết Thắng 02, Mầm non xã Hòa Sơn 01, Mầm non xã Yên Bình 02, Mầm non xã Sơn Hà 01, Mầm non xã Yên Thịnh 02, Mầm non xã Vân Nham 03, Mầm non xã Hòa Thắng 03, Mầm non xã Nhật Tiến 01, Mầm non xã Minh Sơn 01, Mầm non xã Đô Lương 01, Mầm non xã Thanh Sơn 01, Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Tân Lập 01) và nhân viên bảo vệ ký hợp đồng lao động năm học 2015-2016, đã hết hợp đồng lao động vào ngày 31/8/2016 (gồm các trường: Mầm non xã Tân Thành 01, Mầm non xã Yên Thịnh 01, Mầm non xã Yên Vượng 01, Mầm non xã Hòa Thắng 01, Mầm non xã Đồng Tân 01, Tiểu học xã Cai Kinh 01, Tiểu học xã Hòa Sơn 01 và Trung học cơ sở xã Hòa Lạc 01) về chủ trương được ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

2.2. Trên cơ sở nguyện vọng của nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ được chuyển sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên tại các đơn vị trường học và nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng lao động của đơn vị nhà trường. Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, đánh giá về tinh thần, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2015-2016 của các nhân viên này, nếu thấy có đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu công việc thì lập danh sách trình UBND huyện để ban hành Quyết định ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Danh sách của các đơn vị trường học nộp về phòng Nội vụ huyện trước ngày29/9/2016).

2.3. Sau khi đã lập danh sách đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ (đã hợp đồng trong năm học 2015-2016). Nếu so với chỉ tiêu được giao, vẫn còn chỉ tiêu hợp đồng lao đồng nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì các đơn vị trường  học chủ động thông tin cho những thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm hồ sơ và nộp hồ sơ về phòng Nội vụ huyện để tham dự xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo qui  định.

3. Trình tự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm học 2016-2017 (chỉ thực hiện đối với các đơn vị còn chỉ tiêu hợp đồng)

3.1. Điều kiện đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng

3.1.1. Điều kiện chung

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và Hộ khẩu thường trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn từ đủ 24 tháng trở lên;

b) Từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi (đối với nữ); Từ đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi (đối với nam).

c) Có đơn đăng ký xét tuyển hợp đồng lao động;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu hợp đồng lao động;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3.1.2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí hợp đồng

–  Đối với nhân viên nấu ăn

+ Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc bổ túc trung học phổ thông;

+ Có trình độ chuyên môn được đào tạo từ sơ cấp trở lên, thuộc các chuyên ngành: Nấu ăn, Chế biến món ăn, Kỹ thuật nấu ăn;

– Đối với nhân viên bảo vệ

+ Có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên;

+ Đã qua khoá đào tạo, huấn luyện và được cấp bằng tốt nghiệp hoặc cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ (nếu chưa qua thì phải cam kết sau một năm tính từ khi được ký hợp đồng 68/2000/NĐ-CP phải hoàn thiện việc đào tạo, bồi dưỡng nêu trên).

4. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục,  giáo dưỡng.

5. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu hồ sơ xin đi làm có bán tại các cơ sở cung cấp Văn phòng phẩm, thành phần gồm có:

5.1. Đơn xin dự xét tuyển lao động hợp đồng;

5.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.3. Bản sao giấy khai sinh;

5.4. Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

5.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển (quy định tại Mục 6 Văn bản này) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5.7. Bản sao Sổ hộ khẩu;

5.8. 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Ghi chú:

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự xét tuyển vào một trong số các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có nhu cầu xét tuyển lao động hợp đồng phù hợp với vị trí cần tuyển. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được dự xét tuyển.

6. Nội dung xét tuyển

Hồ sơ của thí sinh dự xét tuyển lao động hợp đồng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và được xét duyệt trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Người có trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn;

– Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (xã, thị trấn) nơi đơn vị trường học có nhu cầu hợp đồng;

– Đội viên TNXP, Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dân tộc ít người;

– Người có kết quả xếp loại tốt nghiệp cao hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển lao động hợp đồng quyết định người trúng tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng.

7.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 06/10/2016.

7.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng III, Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc. Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào những đơn vị trường học có nhu cầu xét tuyển hợp đồng lao động năm học 2016-2017.

8. Thông báo công khai

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo công khai nội dung xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm học 2016 – 2017 để tất cả các thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được niêm yết tại tầng I  trụ sở UBND huyện Hữu Lũng và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, các đơn vị học thuộc huyện, đồng thời được thông báo trên các chương trình bản tin địa phương của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mọi tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (số điện thoại liên hệ 025.3825.053 hoặc0253.727.235) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo qui định./.

                                                                                                                    Nguồn tin: Langson.gov.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lời kể ám ảnh của bà nội bé trai bị mất đôi chân do sạt lở đá ở Sơn La