UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017

Đ.N.V

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...

Thực hiện Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017.

1. Chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện là 64 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Số TT Trường Nhu cầu hợp đồng lao động theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP đối với từng đơn vị trường học Trong đó
Nhân viên bảo vệ Nhân viên nấu ăn
1 2 3 4 5
1 Mầm non xã Tân Thành 08 02 06
2 Mầm non 2 xã Tân Thành 02 02
3 Mầm non xã Hồ Sơn 03 01 02
4 Mầm non xã Quyết Thắng 03 03
5 Mầm non xã Hòa Sơn 02 02
6 Mầm non xã Yên Bình 04 01 03
7 Mầm non xã Sơn Hà 01 01
8 Mầm non xã Minh Hòa 01 01
9 Mầm non xã Cai Kinh 02 01 01
10 Mầm non xã Hòa Lạc 02 02
11 Mầm non xã Yên Thịnh 04 01 03
12 Mầm non xã Minh Tiến 01 01
13 Mầm non xã Yên Vượng 02 01 01
14 Mầm non xã Vân Nham 03 03
15 Mầm non xã Hòa Thắng 05 01 04
16 Mầm non xã Đồng Tân 01 01
17 Mầm non xã Nhật Tiến 01 01
18 Mầm non xã Hữu Liên 01 01
19 Mầm non xã Thiện Kỵ 01 01
20 Mầm non xã Minh Sơn 03 01 02
21 Mầm non xã Đô Lương 03 03
22 Mầm non xã Tân Lập 02 01 01
23 Mầm non xã Đồng Tiến 03 01 02
24 Tiểu học xã Cai Kinh 01 01
25 Tiểu học xã Hòa Sơn 01 01
26 Tiểu học xã Thanh Sơn 02 02
Cấp mầm non 02 02
27 Trung học cơ sở xã Hòa Lạc 01 01
28 PT DTBT THCS xã Tân Lập 01 01
Tổng cộng 64 15 49

2. Đối với các nhân viên đã ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học năm học 2015 – 2016 (Hợp đồng có thời hạn và nay đều đã hết thời hạn).

2.1. Căn cứ chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) được phân bổ như trên, Hiệu trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm thông báo cho các nhân viên nấu ăn ký hợp đồng lao động năm học 2015-2016 đã hết hợp đồng lao động vào ngày 31/5/2016 (gồm các trường: Mầm non xã Tân Thành 04, Mầm non xã Hồ Sơn 02, Mầm non xã Quyết Thắng 02, Mầm non xã Hòa Sơn 01, Mầm non xã Yên Bình 02, Mầm non xã Sơn Hà 01, Mầm non xã Yên Thịnh 02, Mầm non xã Vân Nham 03, Mầm non xã Hòa Thắng 03, Mầm non xã Nhật Tiến 01, Mầm non xã Minh Sơn 01, Mầm non xã Đô Lương 01, Mầm non xã Thanh Sơn 01, Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Tân Lập 01) và nhân viên bảo vệ ký hợp đồng lao động năm học 2015-2016, đã hết hợp đồng lao động vào ngày 31/8/2016 (gồm các trường: Mầm non xã Tân Thành 01, Mầm non xã Yên Thịnh 01, Mầm non xã Yên Vượng 01, Mầm non xã Hòa Thắng 01, Mầm non xã Đồng Tân 01, Tiểu học xã Cai Kinh 01, Tiểu học xã Hòa Sơn 01 và Trung học cơ sở xã Hòa Lạc 01) về chủ trương được ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

2.2. Trên cơ sở nguyện vọng của nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ được chuyển sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên tại các đơn vị trường học và nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng lao động của đơn vị nhà trường. Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, đánh giá về tinh thần, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2015-2016 của các nhân viên này, nếu thấy có đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu công việc thì lập danh sách trình UBND huyện để ban hành Quyết định ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Danh sách của các đơn vị trường học nộp về phòng Nội vụ huyện trước ngày29/9/2016).

2.3. Sau khi đã lập danh sách đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ (đã hợp đồng trong năm học 2015-2016). Nếu so với chỉ tiêu được giao, vẫn còn chỉ tiêu hợp đồng lao đồng nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì các đơn vị trường  học chủ động thông tin cho những thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm hồ sơ và nộp hồ sơ về phòng Nội vụ huyện để tham dự xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo qui  định.

3. Trình tự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm học 2016-2017 (chỉ thực hiện đối với các đơn vị còn chỉ tiêu hợp đồng)

3.1. Điều kiện đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng

3.1.1. Điều kiện chung

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và Hộ khẩu thường trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn từ đủ 24 tháng trở lên;

b) Từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi (đối với nữ); Từ đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi (đối với nam).

c) Có đơn đăng ký xét tuyển hợp đồng lao động;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu hợp đồng lao động;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3.1.2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí hợp đồng

–  Đối với nhân viên nấu ăn

+ Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc bổ túc trung học phổ thông;

+ Có trình độ chuyên môn được đào tạo từ sơ cấp trở lên, thuộc các chuyên ngành: Nấu ăn, Chế biến món ăn, Kỹ thuật nấu ăn;

– Đối với nhân viên bảo vệ

+ Có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên;

+ Đã qua khoá đào tạo, huấn luyện và được cấp bằng tốt nghiệp hoặc cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ (nếu chưa qua thì phải cam kết sau một năm tính từ khi được ký hợp đồng 68/2000/NĐ-CP phải hoàn thiện việc đào tạo, bồi dưỡng nêu trên).

4. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục,  giáo dưỡng.

5. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu hồ sơ xin đi làm có bán tại các cơ sở cung cấp Văn phòng phẩm, thành phần gồm có:

5.1. Đơn xin dự xét tuyển lao động hợp đồng;

5.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.3. Bản sao giấy khai sinh;

5.4. Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

5.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển (quy định tại Mục 6 Văn bản này) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5.7. Bản sao Sổ hộ khẩu;

5.8. 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Ghi chú:

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự xét tuyển vào một trong số các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có nhu cầu xét tuyển lao động hợp đồng phù hợp với vị trí cần tuyển. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được dự xét tuyển.

6. Nội dung xét tuyển

Hồ sơ của thí sinh dự xét tuyển lao động hợp đồng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và được xét duyệt trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Người có trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn;

– Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (xã, thị trấn) nơi đơn vị trường học có nhu cầu hợp đồng;

– Đội viên TNXP, Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dân tộc ít người;

– Người có kết quả xếp loại tốt nghiệp cao hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển lao động hợp đồng quyết định người trúng tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng.

7.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 06/10/2016.

7.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng III, Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc. Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào những đơn vị trường học có nhu cầu xét tuyển hợp đồng lao động năm học 2016-2017.

8. Thông báo công khai

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo công khai nội dung xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm học 2016 – 2017 để tất cả các thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được niêm yết tại tầng I  trụ sở UBND huyện Hữu Lũng và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, các đơn vị học thuộc huyện, đồng thời được thông báo trên các chương trình bản tin địa phương của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mọi tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (số điện thoại liên hệ 025.3825.053 hoặc0253.727.235) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo qui định./.

                                                                                                                    Nguồn tin: Langson.gov.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Thông tin mới nhất về cơn bão số 7: Càng vào gần bờ càng nguy hiểm

Xem tại đây

Theo Trung tâm Dự  báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, lúc 16h ngày 18.10 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; đảo Cô Tô, Cửa Ông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giật cấp 8.

Hồi 16 giờ ngày 18.10, vị trí tâm bão trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 16.  Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Báo Nhật “bóc mẽ” chuỗi cửa hàng “đội lốt Nhật” bán hàng Tàu ở Việt Nam

Xem tại đây

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Chuỗi siêu thị bán lẻ tỉ đô Miniso” Nhật Bản là thương hiệu Trung Quốc?” thì mới đây, tờ Nikkei của Nhật Bản đã lên tiếng khẳng định, Miniso là công ty "đội lốt Nhật" bán hàng Tàu ở Việt Nam.

Trong bài báo xuất bản ngày 17.10, tờ Nikkei Nhật Bản đã phản ánh về hiện tượng sản phẩm "made in China" bán chạy như tôm tươi bởi nhiều người dùng lầm tưởng đây là thương hiệu danh tiếng của Nhật Bản.

Về hình thức những cửa hàng này có rất nhiều nét giống với chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng Nhật Bản là Uniqlo, tuy nhiên bên trong lại có nét giống với chuỗi cửa hàng bán lẻ Muji. Khi vào trong các cửa hàng, mọi sản phẩm đều sử dụng logo tương tự và nhãn mác hoàn toàn là tiếng Nhật. Tuy nhiên, chúng là các sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc.

Giá vàng ngày 18.10: Vàng tăng trở lại, giới đầu tư vẫn lo

Xem tại đây

Theo niêm yết giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn sáng 18.10, giá mua vàng đang ở mức 35,42 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 35,67 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên trước và chênh lệch giá mua – bán là 250.000 đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng sáng nay ở mức 35,57 – 35,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên trước, giá vàng được điều chỉnh tăng 40.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Mức chênh lệch giá bán chỉ cao hơn giá mua 80.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng khi chỉ số USD suy yếu trong lúc giới đầu tư nhìn nhận khả năng Fed căn cứ vào mục tiêu lạm phát để quyết định việc nâng lãi suất. Thị trường chứng khoán toàn cầu đang giảm điểm, đặc biệt là giá trái phiếu Mỹ và châu Âu giảm thấp nhất trong 4 tháng qua cũng là yếu tố tác động tích cực đến giá vàng. Ngoài ra, giá vàng tăng còn có tác động từ việc các quỹ ETF vàng tăng lượng mua vào.

Hiện giá vàng giao ngay đã tăng lên 1.255 USD/oz. Giá vàng giao tháng tháng 12 tăng tương ứng lên 1.256 USD/oz. 

Ông Vũ Vinh Phú: “Kết quả khảo sát nước mắm do Vinastas công bố là quá vội vã”

Xem tại đây

Kết quả khảo sát do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) công bố khiến nhiều người tiêu dùng (NTD) hoang mang, khó hiểu khi có gần 70% mẫu nước mắm tiêu thụ trên thị trường có chất thạch tín (asen) vượt cao quá mức cho phép song nhìn chung: “vẫn an toàn vì không phát hiện asen vô cơ”.  Theo chuyên gia kinh tế, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú, công bố này là quá vội vã và vô tình"bóp chết" những doanh nghiệp (DN) làm ăn nghiêm túc.

Theo kết quả thử nghiệm 150 mẫu khảo sát của Vinastas, có tới 101 mẫu có asen tổng không đạt quy định (chiếm 67%). Hàm lượng Asen tổng của các mẫu không đạt dao động từ trên 1,0mg/l đến 5mg/l. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Y tế, hàm lượng Asen (thạch tín) cho phép có trong sản phẩm nước chấm tối đa là 1,0mg/l.

Ông Phú thẳng thắn nhìn nhận, đằng sau câu chuyện này chính là lỗ hổng trong vấn đề quản lý. Điều cốt yếu không phải là công bố kết quả này mà chính là công tác quản lý thị trường. Đặc biệt là phải kiểm tra hàng hóa thật kỹ rồi cho mới lưu hành trên thị trường. Trong đó, tập trung kiểm tra các đơn vị sản xuất lớn và các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều nhất như nước nắm, sữa, đường, dầu ăn… “Đây mới là hành động đi từ gốc! Quản lý của chúng ta vẫn đang đi từ ngọn, “sực nhớ” ra thì mới đi kiểm tra, nay nước mắm, mai mắm tôm rồi ngày kia là dấm… chả khác nào “thả gà ra đuổi” – ông Phú nói.

Giá hoa tại Đà Lạt tăng mạnh, nhiều loại hoa khan hiếm

Xem tại đây

Những ngày này, giá các loại hoa tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh, một số loại hoa trở nên khan hiếm, không còn hàng để cung cấp cho thị trường. Ngày 17-10, nhiều nhà vườn trồng hoa tại làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, Xuân Thọ... cho biết, giá các loại hoa ở thời điểm hiện tại tăng mạnh, một số loại hoa chủ lực không còn mặt hàng để cung cấp cho thị trường.

Theo đó, giá hoa hồng đỏ được các nhà vườn bán với giá 4.000 đồng/bông, hoa hồng tím, cam, vàng… giá trung bình từ 3.000 - 3.500 đồng/bông. Một số hoa hồng giống mới như dâu, tím, kem có giá trên 5.000 đồng/bông, cao hơn 3.000- 4.000 đồng so với giá bán hoa ngày thường.

Ông Phạm Minh Khang, Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt chuyên cung cấp hoa cho các chợ đầu mối tại TP HCM cho biết, hiện tại giá các loại hoa ở Đà Lạt tăng mạnh là do sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhu cầu sử dụng hoa làm quà tặng của người dân cao và việc thời tiết xấu đã làm giảm sản lượng hoa.

Tái khởi động siêu đô thị “treo” ven sông Hồng: Hiện thực hóa ước mơ trên giấy!

Xem tại đây

Sau 22 năm “nằm trên giấy” qua tay từ nhà đầu tư Singapore đến Hàn Quốc, dự án Trấn Sông Hồng (Song Hong City) vừa được UBND TP.Hà Nội tái khởi động. Theo đó, dự án dự kiến sẽ trở thành trục không gian chính của Hà Nội với những cao ốc tài chính quốc tế, chung cư cao cấp, công viên đô thị ở ven bờ sông.

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa có văn bản yêu cầu các Sở và UBND quận Ba Đình, Tây Hồ thực hiện phần nhiệm vụ đã được giao liên quan đến dự án Song Hong City. Các cơ quan này phải tổng hợp ý kiến của các đơn vị và đề xuất, báo cáo UBND thành phố để xem xét để thông báo nhà đầu tư lập lại dự án.

Được biết, từ năm 1994, dự án Trấn Sông Hồng được nhà đầu tư Singapore đề xuất xây dựng tại một mảnh đất ngoài đê khu vực An Dương. Nhà đầu tư này cũng thành lập Liên doanh Công ty CP phát triển đô thị Trấn Sông Hồng để thực hiện dự án với vốn điều lệ 61 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư dự kiến là 240 tỉ đồng. TP.Hà Nội cũng đã lập ban quản lý dự án nhưng do có một số vướng mắc, nhất là vấn đề trị thủy nên dự án vẫn chưa được triển khai.Kinh tế 24h: Bão số 7 tràn về, bóc mẽ” chuỗi cửa hàng Tàu “đội lốt Nhật”