Thông báo tuyển dụng công chức 2014

Ảnh minh họa

Cục Báo chí là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:

A. Số lượng dự kiến tuyển dụng công chức là 08 người, gồm:

- Chuyên viên Văn phòng, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Kế toán viên, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Hà Nội: 02 người.

- Chuyên viên Thông tin – Tuyên truyền, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Quản lý báo chí Trung ương, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Quản lý báo chí Địa phương, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Pháp luật, chính sách, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

B. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng công chức:

1. Vị trí 1, Chuyên viên Văn phòng, làm việc tại Hà Nội:

- Thực hiện công tác tổng hợp, tổng hợp báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất để báo cáo lãnh đạo Cục và Văn phòng Bộ.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các Quy chế của Cục theo chức năng được giao.

- Quản lý Hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.

- Theo dõi các hoạt động có liên quan đến Ban Chỉ đạo các vấn đề xã hội và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Vị trí 2, Kế toán viên, làm việc tại Hà Nội:

- Kế toán thanh toán

- Lập chứng từ kế toán.

- Sắp xếp chứng từ kho bạc, chứng từ thu, chi tiền mặt theo nghiệp vụ phát sinh và theo nguồn kinh phí.

- Thanh toán chi phí đoàn ra, đoàn vào, công tác phí và nghiệp vụ chuyên môn.

- Kế toán công nợ, đối chiếu công nợ phải thu và phải trả của toàn cơ quan (theo dõi chi tiết và tổng hợp).

- Theo dõi thanh toán các khoản lương, các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng của toàn cơ quan, điện, nước, điện thoại, ADSL, truyền hình cáp, văn phòng phẩm….

- Đối chiếu số liệu kho, quỹ với thủ quỹ, thủ kho định kỳ tháng, quý, năm.

- Báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính.

- Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

3. Vị trí 3, Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Hà Nội:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thủ tục đoàn ra, đón đoàn vào.

- Đề xuất các chương trình hợp tác với nước ngoài về báo chí.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

4. Vị trí 4, Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Hà Nội:

- Thực hiện các hoạt động lễ tân đối ngoại của Cục Báo chí.

- Biên dịch tài liệu nước ngoài, phiên dịch phục vụ công việc của cơ quan.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

5. Vị trí 5, Chuyên viên Thông tin – Tuyên truyền, làm việc tại Hà Nội:

- Thực hiện các hoạt động liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- Theo dõi các hoạt động liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về tội phạm, về AIDS, tội phạm.

- Theo dõi các hoạt động thông tin đối với các Hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam về công tác tuyên truyền.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

6. Vị trí 6, Chuyên viên Quản lý báo chí Trung ương, làm việc tại Hà Nội:

- Xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển sự nghiệp báo chí.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình công tác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

- Đề xuất việc cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với các cơ quan ở Trung ương.

- Thẩm định, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí khối Trung ương.

- Trực tiếp thực hiện tổng kết công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí hàng năm.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

7. Vị trí 7, Chuyên viên Quản lý báo chí Địa phương, làm việc tại Hà Nội:

- Xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển sự nghiệp báo chí.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình công tác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

- Đề xuất việc cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với các cơ quan ở địa phương.

- Thẩm định, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí khối địa phương.

- Trực tiếp thực hiện tổng kết công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí hàng năm.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

8. Vị trí 8 Chuyên viên Pháp luật, chính sách, làm việc tại Hà Nội

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí.

- Xây dựng chính sách phát triển sự nghiệp báo chí.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình công tác thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

C. Điều kiện đăng ký tuyển dụng công chức:

I. Điều kiện chung trong tuyển dụng công chức: (quy định tại Điều 4, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP)

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp hoặc tranh chấp xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp sử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Các điều kiện khác trong tuyển dụng công chức: (Ngoài những điều kiện chung quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP)

1. Đối với vị trí 1:

Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành Hành chính. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên. Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Đối với vị trí 2:

Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành ngân hàng, tài chính. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên. Có Chứng chỉ kế toán trưởng. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán vi tính, có kỹ năng soạn thảo văn bản.

3. Đối với vị trí 3:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ Anh văn. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên. Có khả năng giao tiếp tốt, tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản thành thạo.

4. Đôi với vị trí 4:

Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành chính trị, quan hệ quốc tế. Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, thành thạo vi tính, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

5. Đối với vị trí 5:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Trung, chuyên ngành Văn hóa. Giao tiếp tốt, thành thạo vi tính, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

6. Vị trí 6:

Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành báo chí, truyền thông. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý về báo chí từ 06 tháng trở lên.

7. Vị trí 7:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý về báo chí từ 06 tháng trở lên.

8. Vị trí 8:

Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên.

D. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm dự thi hoặc xét tuyển;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

4. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

E. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

I. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả hoạc tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trong trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4x6cm (sau ảnh ghi: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh);

8. Các bản chụp trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức;

(Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại).

II. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 19/02/2014 đến 19/03/2014

III. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Văn phòng Cục Báo chí, số 92C, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 0439446294 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

G. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

I. Hình thức và nội dung thi tuyển:

1. Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với vị trí dự tuyển.

3. Môn ngoại ngữ: Thi viết hoặc thi vấn đáp 01 bài một trong ba thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc.

4. Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.

II. Thời gian, địa điểm thi tuyển và lệ phí thi tuyển:

1. Thời gian thi tuyển: Sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm thi tuyển: Cục Báo chí, số 92C, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Nhà nước (Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức): dự kiến 260.000đồng/thí sinh.

H. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

(Thông báo tuyển dụng công chức này sẽ được đăng trên Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và Dư luận; Website của Bộ Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại Cục Báo chí. Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Cục Báo chí, 92C, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 04.39446294).

*Tệp đính kèm: -Đơn đăng ký dự tuyển - Vui lòng Tải tại đây: http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/cuc-bao-chi-tuyen-dung-cong-chuc/

* Cơ quan tuyển dụng: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Tỉnh/thành: Hà Nội

* Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Truy thu 225 tỉ đồng tiền thuế của Formosa Hà Tĩnh

Xem tại đây

Thanh tra Tổng cục Thuế vừa quyết định truy thu 225 tỉ đồng tiền thuế của Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Phía Cty này cũng đã nộp tiền nhưng đang khiếu nại với quyết định nói trên. Ngành Hải quan Hà Tĩnh cũng vừa phát hiện FHS khai nâng giá trị hàng nhập khẩu lên hàng trăm ngàn USD với nghi vấn để giảm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguyên nhân của việc truy thu 225 tỉ đồng của FHS mà Tổng cục Thuế đưa ra, theo ông Du là do Tổng cục Thuế căn cứ vào hồ sơ xây dựng của FHS thiếu, quá hạn và không chấp nhận hợp đồng gia hạn. Họ căn cứ theo văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng nên quyết định truy thu 225 tỉ đồng tiền thuế GTGT của FHS. Theo ông Nguyễn Ngọc Du - Trưởng phòng Kiểm tra thuế 1 (Cục Thuế Hà Tĩnh), “Tóm lại, nguyên nhân truy thu do hồ sơ gia hạn không đúng với hồ sơ ban đầu”.

Sau Cục Thuế, đến lượt Cục Hải quan Hà Nội bêu tên doanh nghiệp nợ thuế

Xem tại đây

Cục Hải quan Hà Nội vừa công bố danh sách 77 doanh nghiệp (DN) nợ thuế quá hạn 90 ngày, với tổng số tiền nợ thuế gần 72,5 tỉ đồng

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Toàn Thắng, với số tiền nợ thuế gần 21 tỉ đồng. Tiếp theo là Công ty cổ phần XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hương Thành còn nợ thuế trên 7 tỉ đồng…

Theo Hải quan Hà Nội, tính đến hết tháng 4.2016, số nợ thuế chuyên thu quá hạn của đơn vị quản lý 561 tỷ đồng của 520 DN. Trong đó, nợ khó thu là 420 tỉ đồng của 437 DN (bao gồm: nợ có quyết định giải thể, phá sản 148 tỉ đồng; nợ của DN bỏ trốn, mất tích, ngừng hoạt động; nợ đang điều tra, khởi tố và các khoản nợ khó thu khác...

Lãi suất huy động đồng loạt giảm

Xem tại đây

Mấy ngày qua, các ngân hàng đang rục rịch điều chỉnh giảm lãi suất huy động thêm 0,1-0,2% trong bối cảnh toàn ngành cố gắng hạ lãi vay.

Trao đổi với PV, đại diện Eximbank cho biết, động thái này chủ yếu là để cơ cấu lại nguồn vốn huy động của nhà băng một cách hợp lý hơn. Ngoài ra, theo bà, mức thay đổi tương đối nhỏ nên không tác động gì nhiều đến mặt bằng lãi suất chung.

Phó tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần phía Nam thì cho rằng, trong bối cảnh này, khả năng lãi suất huy động tại các nhà băng hạ tiếp là hoàn toàn có thể xảy ra. "Nếu nền kinh tế còn tăng trưởng chậm như quý I, lạm phát thấp thì cơ hội để lãi suất giảm là có. Các ngân hàng còn dư địa để cắt giảm tiếp lãi suất", ông chia sẻ.

Doanh nghiệp dệt may than phiền vì Thông tư 37

Xem tại đây

Tại hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 37 ngày 30.10.2015” do Bộ Công Thương tổ chức sáng 26.5 tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may lại than rằng bị gây khó dễ bởi thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian và chi phí hơn.

Trước những vướng mắc, khó khăn mà DN phản ánh, ông Nguyễn Phú Cường – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ một lần nữa khẳng định, mục đích của của Thông tư nhằm bảo vệ người tiêu dùng VN. Nếu không có những quy định kiểm tra nghiêm ngặt, hàng dệt may giá rẻ sẽ tràn vào, hàng Việt sẽ rất khó cạnh tranh. Mặt khác, việc ngăn chặn hàng hóa bằng công cụ kỹ thuật phải bình đẳng nên DN buộc phải tuân thủ.

Trước nhiều nhận định cho rằng Thông tư 37 đi ngược lại với Nghị quyết 19, yêu cầu chuyển mạnh sang hậu kiểm, nhưng Thông tư 37 lại quy định mọi trường hợp phải kiểm tra trước khi thông quan. Thậm chí còn yêu cầu phải kiểm tra ngay tại cửa khẩu, không cho đưa về kho doanh nghiệp. Bà Giang khẳng định: "Thực chất kiểm tra xác xuất là kiểm tra hậu kiểm và là một hình thức hậu kiểm". Đây chỉ là vấn đề về thuật ngữ.

Thủ tướng yêu cầu “siết“việc xây dựng khu trung tâm hành chính

Xem tại đây

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương khác.

Trước đó, sau khi các địa phương có dấu hiệu “chạy đua”, triển khai theo phong trào xây dựng các trung tâm hành chính với chi phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng.

Giá đất bồi thường xây đường Vành đai 2 cao nhất 100 triệu/m2

Xem tại đây

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Bưởi - Xuân La -Cầu Giấy) trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội).

Theo Quyết định số 1658, các thửa đất tại khu vực đường Đào Tấn có mức giá cao nhất là hơn 100 triệu đồng/m2, thấp nhất 39.36 triệu đồng/m2. Tiếp đến là khu vực đường Đội Cấn (đoạn từ Ngọc Hà-Liễu Giai), với mức giá tương ứng là 88,8 triệu đồng/m2 và 39,96 triệu đồng/m2.Kinh tế 24h: Formosa bị truy thu 225 tỉ tiền thuế, 100 triệu/m2 đất “vàng” vành đai 2