Thông báo tuyển dụng công chức 2014

Ảnh minh họa

Cục Báo chí là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:

A. Số lượng dự kiến tuyển dụng công chức là 08 người, gồm:

- Chuyên viên Văn phòng, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Kế toán viên, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Hà Nội: 02 người.

- Chuyên viên Thông tin – Tuyên truyền, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Quản lý báo chí Trung ương, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Quản lý báo chí Địa phương, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

- Chuyên viên Pháp luật, chính sách, làm việc tại Hà Nội: 01 người.

B. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng công chức:

1. Vị trí 1, Chuyên viên Văn phòng, làm việc tại Hà Nội:

- Thực hiện công tác tổng hợp, tổng hợp báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất để báo cáo lãnh đạo Cục và Văn phòng Bộ.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các Quy chế của Cục theo chức năng được giao.

- Quản lý Hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.

- Theo dõi các hoạt động có liên quan đến Ban Chỉ đạo các vấn đề xã hội và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Vị trí 2, Kế toán viên, làm việc tại Hà Nội:

- Kế toán thanh toán

- Lập chứng từ kế toán.

- Sắp xếp chứng từ kho bạc, chứng từ thu, chi tiền mặt theo nghiệp vụ phát sinh và theo nguồn kinh phí.

- Thanh toán chi phí đoàn ra, đoàn vào, công tác phí và nghiệp vụ chuyên môn.

- Kế toán công nợ, đối chiếu công nợ phải thu và phải trả của toàn cơ quan (theo dõi chi tiết và tổng hợp).

- Theo dõi thanh toán các khoản lương, các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng của toàn cơ quan, điện, nước, điện thoại, ADSL, truyền hình cáp, văn phòng phẩm….

- Đối chiếu số liệu kho, quỹ với thủ quỹ, thủ kho định kỳ tháng, quý, năm.

- Báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính.

- Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

3. Vị trí 3, Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Hà Nội:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thủ tục đoàn ra, đón đoàn vào.

- Đề xuất các chương trình hợp tác với nước ngoài về báo chí.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

4. Vị trí 4, Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Hà Nội:

- Thực hiện các hoạt động lễ tân đối ngoại của Cục Báo chí.

- Biên dịch tài liệu nước ngoài, phiên dịch phục vụ công việc của cơ quan.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

5. Vị trí 5, Chuyên viên Thông tin – Tuyên truyền, làm việc tại Hà Nội:

- Thực hiện các hoạt động liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- Theo dõi các hoạt động liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về tội phạm, về AIDS, tội phạm.

- Theo dõi các hoạt động thông tin đối với các Hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam về công tác tuyên truyền.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

6. Vị trí 6, Chuyên viên Quản lý báo chí Trung ương, làm việc tại Hà Nội:

- Xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển sự nghiệp báo chí.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình công tác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

- Đề xuất việc cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với các cơ quan ở Trung ương.

- Thẩm định, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí khối Trung ương.

- Trực tiếp thực hiện tổng kết công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí hàng năm.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

7. Vị trí 7, Chuyên viên Quản lý báo chí Địa phương, làm việc tại Hà Nội:

- Xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển sự nghiệp báo chí.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình công tác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

- Đề xuất việc cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với các cơ quan ở địa phương.

- Thẩm định, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí khối địa phương.

- Trực tiếp thực hiện tổng kết công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí hàng năm.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

8. Vị trí 8 Chuyên viên Pháp luật, chính sách, làm việc tại Hà Nội

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí.

- Xây dựng chính sách phát triển sự nghiệp báo chí.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình công tác thanh tra, kiểm tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

- Thực hiện các việc khác do Trưởng phòng giao.

C. Điều kiện đăng ký tuyển dụng công chức:

I. Điều kiện chung trong tuyển dụng công chức: (quy định tại Điều 4, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP)

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp hoặc tranh chấp xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp sử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Các điều kiện khác trong tuyển dụng công chức: (Ngoài những điều kiện chung quy định tại Điều 4 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP)

1. Đối với vị trí 1:

Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành Hành chính. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên. Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Đối với vị trí 2:

Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành ngân hàng, tài chính. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên. Có Chứng chỉ kế toán trưởng. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán vi tính, có kỹ năng soạn thảo văn bản.

3. Đối với vị trí 3:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ Anh văn. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên. Có khả năng giao tiếp tốt, tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản thành thạo.

4. Đôi với vị trí 4:

Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành chính trị, quan hệ quốc tế. Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, thành thạo vi tính, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

5. Đối với vị trí 5:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Trung, chuyên ngành Văn hóa. Giao tiếp tốt, thành thạo vi tính, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

6. Vị trí 6:

Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành báo chí, truyền thông. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý về báo chí từ 06 tháng trở lên.

7. Vị trí 7:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý về báo chí từ 06 tháng trở lên.

8. Vị trí 8:

Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật. Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý báo chí từ 06 tháng trở lên.

D. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm dự thi hoặc xét tuyển;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

4. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

E. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

I. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả hoạc tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trong trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

7. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4x6cm (sau ảnh ghi: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh);

8. Các bản chụp trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức;

(Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại).

II. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 19/02/2014 đến 19/03/2014

III. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Văn phòng Cục Báo chí, số 92C, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 0439446294 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

G. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

I. Hình thức và nội dung thi tuyển:

1. Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với vị trí dự tuyển.

3. Môn ngoại ngữ: Thi viết hoặc thi vấn đáp 01 bài một trong ba thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc.

4. Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.

II. Thời gian, địa điểm thi tuyển và lệ phí thi tuyển:

1. Thời gian thi tuyển: Sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm thi tuyển: Cục Báo chí, số 92C, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Nhà nước (Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức): dự kiến 260.000đồng/thí sinh.

H. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

(Thông báo tuyển dụng công chức này sẽ được đăng trên Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và Dư luận; Website của Bộ Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại Cục Báo chí. Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Cục Báo chí, 92C, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 04.39446294).

*Tệp đính kèm: -Đơn đăng ký dự tuyển - Vui lòng Tải tại đây: http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/cuc-bao-chi-tuyen-dung-cong-chuc/

* Cơ quan tuyển dụng: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Tỉnh/thành: Hà Nội

* Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Thủ tướng: Dù bận đến cỡ nào hàng ngày cũng đọc tin tức trên báo để lắng nghe ý kiến của nhân dân

Xem tại đây

Chiều 21/6, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chủ trì buổi gặp mặt đại diện các nhà báo lão thành, các cơ quan quản lý và lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015).

Thủ tướng cũng cho biết, dù bận đến cỡ nào hàng ngày cũng đọc tin tức trên báo để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của người dân, doanh nghiệp đối với các chính sách của Chính phủ, qua đó góp phần xây dựng một chính phủ kiến tạo, phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc đội ngũ những người làm báo Việt Nam luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ vững “tâm sáng, lòng trong”.

“Cởi trói” cho doanh nghiệp: Truyền thông đứng ở đâu?

Xem tại đây

“Chỉ có tiếng nói của báo chí mới có thể đủ mạnh, đủ độ sâu rộng trong xã hội và tạo áp lực cho các bộ, ngành và tạo thuận lợi cho Chính phủ khi triển khai Nghị quyết 35.” Đó là nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông đối với quá trình cởi trói cho doanh nghiệp (DN) theo NQ35 khi trao đổi cùng Báo Lao Động nhân ngày 21.6.

Câu chuyện có lẽ đang nóng nhất bây giờ là điều kiện kinh doanh thực hiện theo Luật DN và Luật Đầu tư với cái mốc 1.7. Báo chí rất nên vào cuộc về vấn đề này và làm được thì thực sự là báo chí sẽ có công rất lớn trong kỳ này.

DN đã lên tiếng nhiều rồi, nhưng họ lo sợ là khó có thể chống chọi được sức nặng của các bộ cũng như là các thủ thuật mà các bộ ngành có thể áp dụng để tìm cách tránh né việc bãi bỏ những điều kiện kinh doanh mà Luật DN và Luật Đầu tư không cho phép. Việc báo chí lên tiếng được thông qua những bài viết sắc sảo và sát sao về tình hình quốc tế và đưa ra tiếng nói mạnh mẽ từ DN thì sẽ giúp cho Chính phủ có một quyết tâm, đủ sức mạnh hơn để quyết định.

Vải thiều xuất khẩu sang Australia được chiếu xạ từ Hà Nội

Xem tại đây

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Australia chính thức công nhận Trung tâm chiếu xạ Hà Nội được phép xử lý chiếu xạ quả vải tươi xuất khẩu sang nước này.

Như vậy, vải xuất khẩu đi Australia sẽ được xử lý tại Hà Nội, không phải vận chuyển vào phía Nam, góp phần giảm giá thành của vải thiều xuất khẩu và tiết kiệm thời gian vận chuyển. Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, nếu chiếu xạ và xuất khẩu tại phía Bắc, giá thành chiếu xạ vải thiều sẽ giảm từ 15 - 16 triệu đồng/tấn. Qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN đồng thời cũng là động lực thu hút các DN tham gia nhiều hơn trong xuất khẩu quả vải qua các thị trường mới mở và các thị trường có yêu cầu kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe như: Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản…

Sắp thay đổi thước đo tính lạm phát

Xem tại đây

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước để thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và thời gian phổ biến thông tin của một số chỉ tiêu thống kê.

Căn cứ đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và sử dụng CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2016 về việc sử dụng CPI bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho CPI tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước. Như vậy, “thước đo” để tính lạm phát của nền kinh tế sẽ thay đổi  nếu được Chính phủ thông qua.

3 khu công nghiệp tại Hưng Yên bị “gạch tên” khỏi quy hoạch

Xem tại đây

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Theo đó, đưa ra khỏi quy hoạch 3 KCN với tổng diện tích 700 ha gồm các KCN: Bãi Sậy (150 ha), Dân Tiến (150 ha), Thổ Hoàng (400 ha); giữ nguyên diện tích 3 KCN gồm: Kim Động (100ha) và Lý Thường Kiệt (300 ha), Tân Dân (200 ha).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) chủ đầu tư 2 KCN Tân Dân và Lý Thường Kiệt huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng.

Di dời hơn 5.300 hộ dân trên kênh rạch quận 8 TPHCM đến năm 2020

Xem tại đây

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc quy hoạch, chỉnh trang, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho hơn 5.300 hộ dân trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8.

Chủ trương TPHCM đưa ra là sẽ thực hiện song song dự án di dời, tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân trên và ven kênh đôi và cải thiện môi trường nước TPHCM (giai đoạn 3), mục tiêu là sẽ hoàn thành việc di dời trong năm 2020.

TPHCM giao Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu phân cấp cho quận 8 làm chủ đầu tư, đồng thời giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP nghiên cứu, tham mưu đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện hoàn thành các thủ tục, quy trình để sớm triển khai, khởi công dự án Cải thiện môi trường nước - giai đoạn 3.Xem tại đây

Kinh tế 24h: “Cởi trói” cho doanh nghiệp: Truyền thông đứng ở đâu?, vải thiều được chiếu xạ.