Cụ thể: Vùng 1: 2.700.000 đồng/tháng; vùng 2: 2.400.000 đồng/tháng; vùng 3: 2.100.000 đồng/tháng; vùng 4: 1.900.000 đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng gồm: DN thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả DN có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động.