Sự kiện bình luận

Không bình thường

Không bình thường 12

Lê Thanh Phong

Về thông tin Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương có 46 biên chế thì 44 người mang chức danh trưởng phòng, phó phòng, trao đổi với báo chí...

Video