Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành  kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi được Nhà nước giao, cho thuê đất; không xét duyệt quy hoạch mới các cụm công nghiệp nếu không đảm bảo đủ các điều kiện; không thành lập mới hoặc mở rộng các khu công nghiệp nếu không đảm bảo các yêu cầu.Chủ đầu tư cần đảm bảo sử dụng khu đất đúng mục đích đã được giao, cho thuê đất.

Trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện tiếp thì sẽ bị thu hồi đất để đưa ra đấu giá. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP có trách nhiệm báo cáo UBND TP về kết quả chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.