Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2013 là 628 công chức. Cụ thể: Khối sở, ban, ngành có 231 chỉ tiêu. Khối quận, huyện, thị xã có 281 chỉ tiêu. Khối công chức làm công tác thanh tra xây dựng cấp quận, phường có 116 chỉ tiêu. Kế hoạch chi tiết việc tổ chức, thực hiện, thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức thi sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết và thực hiện.