Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương xây dựng đề án - cho biết: Đề án sẽ nghiên cứu đổi mới tuyển chọn lãnh đạo giữ chức danh, chức vụ quản lý như: Vụ trưởng, phó vụ trưởng; giám đốc, phó giám đốc sở; giám đốc, phó giám đốc trung tâm; trưởng phòng, phó trưởng phòng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó đề xuất các nội dung đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng. Dự kiến tháng 11.2012, ban chỉ đạo sẽ hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị.

Theo ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - thì bước đầu, ban chỉ đạo đã xây dựng đề cương xác định nội dung đổi mới, theo đó thực hiện thi tuyển cạnh tranh tuyển chọn vụ trưởng, giám đốc sở, trưởng phòng; thực hiện lãnh đạo cấp trên trực tiếp tiến cử vụ trưởng, giám đốc sở, trưởng phòng cũng như thực hiện cơ chế vụ trưởng, giám đốc sở, trưởng phòng giới thiệu đề cử phó vụ trưởng, phó giám đốc sở, phó trưởng phòng.