ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHU VỰC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC:

Thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở

LĐ - 33 B.C.Đ
Chia sẻ
Công nhân ngành da giày. Ảnh: HÀ ANH

Tổng LĐLĐVN đã ban hành Hướng dẫn số 132/HD-TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý ký hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28.11.2016 về tổ chức đại hội (ĐH) CĐ các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN. Trong đó nêu rõ việc thí điểm tăng số lượng BCH CĐCS và CĐ cấp trên thí điểm lựa chọn và chỉ định ĐH CĐCS bầu cử trực tiếp chủ tịch CĐCS tại ĐH toàn thể CĐCS…

Định mức tăng số lượng BCH CĐCS

Trong hướng dẫn có phần hướng dẫn thực hiện Mục III, điểm 2.4 về thí điểm tăng số lượng BCH CĐCS. Theo đó điều kiện tăng số lượng BCH CĐCS là CĐCS DN có từ 10.000 đoàn viên trở lên, hoặc có các chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở SXKD, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; CĐCS có nhu cầu thực sự cần thiết phải tăng thêm số lượng BCH cao hơn quy định hiện hành của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (tại Mục 9.2 Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 4.3.2014 quy định tối đa 19 ủy viên BCH) để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐCS.

Định mức tăng số lượng BCH CĐCS cũng được nêu rõ. Đối với CĐCS hoạt động trong địa bàn 1 tỉnh, thành phố thì CĐCS DN có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 21 ủy viên; CĐCS DN có từ 30.000 đoàn viên đến dưới 50.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 23 ủy viên; CĐCS DN có từ 50.000 đoàn viên trở lên, BCH CĐCS không quá 25 ủy viên. Đối với CĐCS hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thì CĐCS DN có từ 10.000 đoàn viên đến dưới 20.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 23 ủy viên; CĐCS DN có từ 20.000 đoàn viên đến dưới 30.000 đoàn viên, BCH CĐCS không quá 25 ủy viên; CĐCS DN có từ 30.000 đoàn viên trở lên, BCH CĐCS không quá 27 ủy viên.

Bầu chủ tịch CĐCS khu vực DN ngoài nhà nước

Đối với Mục III, điểm 2.5 về tổ chức bầu cử trực tiếp chủ tịch tại ĐH CĐCS khu vực DN ngoài nhà nước, Hướng dẫn nêu rõ CĐ cấp trên thí điểm lựa chọn và chỉ định ĐH CĐCS bầu cử trực tiếp chủ tịch CĐCS tại ĐH toàn thể CĐCS, thay cho việc thực hiện theo điểm a, khoản 4, Điều 15 Điều lệ CĐVN và Mục 11.4 Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN số 238/HD-TLĐ ngày 4.3.2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN “khi có quá ½ đại biểu dự ĐH yêu cầu bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tại ĐH, thì đoàn chủ tịch ĐH báo cáo xin ý kiến CĐ cấp trên…”. Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (nếu có CĐCS khu vực DN ngoài nhà nước) thí điểm lựa chọn và chỉ định từ 2 đến 3 CĐCS tổ chức bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại ĐH.

Việc bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS áp dụng theo phương pháp mới, do đại biểu dự ĐH trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử BCH CĐCS. Đoàn chủ tịch ĐH tổ chức lấy phiếu giới thiệu của các đại biểu dự ĐH về nhân sự chủ tịch CĐCS trong BCH khóa mới, làm cơ sở để lựa chọn từ 1-2 người có tỉ lệ giới thiệu cao vào danh sách biểu quyết để bầu chủ tịch CĐCS. Kết quả trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn, nhưng phải đạt trên 50% số phiếu bầu.

Để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn ĐH CĐ các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH điểm. Theo đó, đối với thí điểm công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử BCH CĐCS, các đơn vị được chọn ĐH điểm tiến hành chỉ đạo từ 2-3 CĐCS tổ chức thí điểm công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử BCH khóa mới, như sau: Công tác chuẩn bị nhân sự BCH CĐCS được tiến hành công khai từ bước lấy ý kiến giới thiệu của đoàn viên ở các tổ CĐ trở lên. Là 1 khâu trong các bước xây dựng đề án BCH CĐCS, làm cơ sở để lựa chọn những đoàn viên được giới thiệu tín nhiệm cao tham gia nhân sự BCH CĐCS. Cơ cấu BCH CĐCS, ngoài các tiêu chuẩn chung, phải xuất phát từ nhu cầu đại diện đoàn viên và NLĐ theo khu vực, đơn vị, bộ phận SXKD của DN. Căn cứ cơ cấu số lượng BCH CĐCS đã được CĐ cấp trên phê duyệt, BCH CĐCS khóa đương nhiệm xác định cơ cấu đại diện để dự kiến phân bổ theo khu vực, đơn vị, bộ phận SX, làm căn cứ lấy ý kiến đoàn viên giới thiệu nhân sự tham gia BCH. Sau khi tập hợp danh sách giới thiệu nhân sự, BCH khóa đương nhiệm lựa chọn những người đạt tỉ lệ giới thiệu cao, làm cơ sở để đoàn chủ tịch ĐH CĐCS trình xin ý kiến ĐH và quyết định việc cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách bầu cử, nhưng phải có số dư ít nhất 10% so với số lượng BCH được duyệt và được ĐH biểu quyết thông qua.

Đối với chỉ định đơn vị tổ chức ĐH điểm thì việc chỉ định ĐH điểm do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyết định, trước hết xem xét, lựa chọn trên cơ sở đăng ký của LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc TLĐ và xem xét điều kiện, khả năng thực tiễn của đơn vị. Số lượng ĐH điểm gồm 3 LĐLĐ tỉnh, thành phố đại diện 3 miền, 1 CĐ ngành T.Ư (hoặc CĐ TCty trực thuộc TLĐ). Đơn vị được chỉ định ĐH điểm phải triển khai tổ chức ĐH CĐ các cấp sớm hơn 1 quý và kết thúc trước 1 quý so với tiến độ chung theo Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28.11.2016 về tổ chức ĐH CĐ các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN, nhiệm kỳ 2018-2023. ĐH điểm phải được lựa chọn, tiến hành từ cấp CĐCS trở lên, để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai đến toàn hệ thống CĐVN. Kết thúc ĐH điểm ở từng cấp, LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc TLĐ được chỉ định tổ chức ĐH điểm phải tiến hành rút kinh nghiệm và báo cáo về TLĐ để nhân rộng toàn quốc.

Các đơn vị xét thấy có đủ khả năng và điều kiện tổ chức ĐH điểm CĐ các cấp, gửi đăng ký về TLĐ (qua Ban Tổ chức) trước ngày 20.2.2017 để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nhìn lại hành trình phanh phui gần 3.000 hồ sơ thương binh giả của 2 lão nông 80 tuổi