Khi “đệ nhị phu nhân” của Phủ Đầu Rồng thể hiện quyền lực

Khi “đệ nhị phu nhân” của Phủ Đầu Rồng thể hiện quyền lực

Ở nền “đệ nhị cộng hòa”, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là nhân vật số 1, bà Nguyễn Thị Mai Anh vợ ông là “đệ nhất phu nhân”. Nhân vật số 2 không ai khác là Nguyễn Cao Kỳ (Thủ tướng, rồi Phó tổng thống), bà Đặng Tuyết Mai - vợ ông Kỳ - được người Sài Gòn gọi là “đệ nhị phu nhân”.
Các
dịch
vụ