PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020:

Phấn đấu 100% người dân biển đảo có thẻ BHYT

LĐ - 238 Quỳnh Chi
Chia sẻ

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”. Theo đó, giai đoạn 2016-2020 ngành BHXH đặt mục tiêu 100% người dân sinh sống ở vùng biển đảo có thẻ BHYT; được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu cấp cứu, KCB.

Để đạt được những mục tiêu này, BHXH Việt Nam đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện gồm:

Xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT

BHXH Việt Nam sẽ tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khu vực biển đảo, bảo đảm thuận lợi trong công tác thu và cấp thẻ BHYT đối với người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

BHXH các tỉnh, TP phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu với UBND các tỉnh, TP về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Tăng tỉ lệ bao phủ BHYT tại xã đảo, huyện đảo

Đối với nhóm đối tượng là NLĐ, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; rà soát đối với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHYT chưa đầy đủ để thực hiện thu và cấp thẻ BHYT. Đối với nhóm đối tượng do quỹ BHXH đóng, thực hiện rà soát lại. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT cùng với Giấy khai sinh và đăng ký thường trú.

Đối với các nhóm đối tượng khác được ngân sách nhà nước đóng, rà soát, lập danh sách đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: chuyển đổi đối tượng thuộc các nhóm này sang nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo đúng quy định của Luật BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT

Cơ quan BHXH sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT mang tính đặc thù cho đối tượng sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trong đó lưu ý tổ chức cho NLĐ tại các doanh nghiệp tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về BHYT trên truyền hình, trên báo đài và tại các địa phương, cơ sở.

Phấn đấu 100% người dân biển đảo có thẻ BHYT ảnh 1
Phấn đấu 100% người dân biển đảo có thẻ BHYT 

Đảm bảo quyền lợi KCB BHYT

Hướng dẫn người trên đảo là NLĐ, nhóm do quỹ BHXH đóng… được đổi thẻ BHYT sang mã mức hưởng có ký hiệu số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16.11.2015 của BHXH Việt Nam ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương theo đúng quy định…

Cân đối và bảo toàn Quỹ BHYT

Tăng cường công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung và mở rộng thực hiện giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỉ lệ; tăng cường ứng dụng hệ thống CNTT trong giám định BHYT.

Một số nhóm giải pháp khác

Nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHYT; ứng dụng CNTT đối với lĩnh vực BHYT. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức như thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH Việt Nam; thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH 28 tỉnh, TP ven biển trực thuộc Trung ương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc để triển khai các 6 Nhóm giải pháp nêu trên.

ể đạt được những mục tiêu này, BHXH Việt Nam đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện gồm:

Xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT

BHXH Việt Nam sẽ tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khu vực biển đảo, bảo đảm thuận lợi trong công tác thu và cấp thẻ BHYT đối với người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

BHXH các tỉnh, TP phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu với UBND các tỉnh, TP về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Tăng tỉ lệ bao phủ BHYT tại xã đảo, huyện đảo

Đối với nhóm đối tượng là NLĐ, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; rà soát đối với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHYT chưa đầy đủ để thực hiện thu và cấp thẻ BHYT. Đối với nhóm đối tượng do quỹ BHXH đóng, thực hiện rà soát lại. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT cùng với Giấy khai sinh và đăng ký thường trú.

Đối với các nhóm đối tượng khác được ngân sách nhà nước đóng, rà soát, lập danh sách đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: chuyển đổi đối tượng thuộc các nhóm này sang nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo đúng quy định của Luật BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT

Cơ quan BHXH sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT mang tính đặc thù cho đối tượng sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trong đó lưu ý tổ chức cho NLĐ tại các doanh nghiệp tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về BHYT trên truyền hình, trên báo đài và tại các địa phương, cơ sở.

Đảm bảo quyền lợi KCB BHYT

Hướng dẫn người trên đảo là NLĐ, nhóm do quỹ BHXH đóng… được đổi thẻ BHYT sang mã mức hưởng có ký hiệu số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16.11.2015 của BHXH Việt Nam ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương theo đúng quy định…

Cân đối và bảo toàn Quỹ BHYT

Tăng cường công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung và mở rộng thực hiện giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỉ lệ; tăng cường ứng dụng hệ thống CNTT trong giám định BHYT.

Một số nhóm giải pháp khác

Nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHYT; ứng dụng CNTT đối với lĩnh vực BHYT. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức như thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH Việt Nam; thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH 28 tỉnh, TP ven biển trực thuộc Trung ương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc để triển khai các 6 Nhóm giải pháp nêu trên.

ể đạt được những mục tiêu này, BHXH Việt Nam đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện gồm:

Xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT

BHXH Việt Nam sẽ tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khu vực biển đảo, bảo đảm thuận lợi trong công tác thu và cấp thẻ BHYT đối với người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

BHXH các tỉnh, TP phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu với UBND các tỉnh, TP về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Tăng tỉ lệ bao phủ BHYT tại xã đảo, huyện đảo

Đối với nhóm đối tượng là NLĐ, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; rà soát đối với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHYT chưa đầy đủ để thực hiện thu và cấp thẻ BHYT. Đối với nhóm đối tượng do quỹ BHXH đóng, thực hiện rà soát lại. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT cùng với Giấy khai sinh và đăng ký thường trú.

Đối với các nhóm đối tượng khác được ngân sách nhà nước đóng, rà soát, lập danh sách đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: chuyển đổi đối tượng thuộc các nhóm này sang nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo đúng quy định của Luật BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT

Cơ quan BHXH sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT mang tính đặc thù cho đối tượng sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trong đó lưu ý tổ chức cho NLĐ tại các doanh nghiệp tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về BHYT trên truyền hình, trên báo đài và tại các địa phương, cơ sở.

Đảm bảo quyền lợi KCB BHYT

Hướng dẫn người trên đảo là NLĐ, nhóm do quỹ BHXH đóng… được đổi thẻ BHYT sang mã mức hưởng có ký hiệu số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16.11.2015 của BHXH Việt Nam ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương theo đúng quy định…

Cân đối và bảo toàn Quỹ BHYT

Tăng cường công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung và mở rộng thực hiện giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỉ lệ; tăng cường ứng dụng hệ thống CNTT trong giám định BHYT.

Một số nhóm giải pháp khác

Nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHYT; ứng dụng CNTT đối với lĩnh vực BHYT. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức như thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH Việt Nam; thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH 28 tỉnh, TP ven biển trực thuộc Trung ương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc để triển khai các 6 Nhóm giải pháp nêu trên.

ể đạt được những mục tiêu này, BHXH Việt Nam đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện gồm:

Xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT

BHXH Việt Nam sẽ tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khu vực biển đảo, bảo đảm thuận lợi trong công tác thu và cấp thẻ BHYT đối với người dân đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

BHXH các tỉnh, TP phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu với UBND các tỉnh, TP về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Tăng tỉ lệ bao phủ BHYT tại xã đảo, huyện đảo

Đối với nhóm đối tượng là NLĐ, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; rà soát đối với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHYT chưa đầy đủ để thực hiện thu và cấp thẻ BHYT. Đối với nhóm đối tượng do quỹ BHXH đóng, thực hiện rà soát lại. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT cùng với Giấy khai sinh và đăng ký thường trú.

Đối với các nhóm đối tượng khác được ngân sách nhà nước đóng, rà soát, lập danh sách đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT. Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: chuyển đổi đối tượng thuộc các nhóm này sang nhóm người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo đúng quy định của Luật BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT

Cơ quan BHXH sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHYT mang tính đặc thù cho đối tượng sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trong đó lưu ý tổ chức cho NLĐ tại các doanh nghiệp tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về BHYT trên truyền hình, trên báo đài và tại các địa phương, cơ sở.

Đảm bảo quyền lợi KCB BHYT

Hướng dẫn người trên đảo là NLĐ, nhóm do quỹ BHXH đóng… được đổi thẻ BHYT sang mã mức hưởng có ký hiệu số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16.11.2015 của BHXH Việt Nam ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu tại một cơ sở KCB thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương theo đúng quy định…

Cân đối và bảo toàn Quỹ BHYT

Tăng cường công tác giám định BHYT cả về số lượng và chất lượng; đổi mới phương pháp giám định theo hướng giám định tập trung và mở rộng thực hiện giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỉ lệ; tăng cường ứng dụng hệ thống CNTT trong giám định BHYT.

Một số nhóm giải pháp khác

Nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHYT; ứng dụng CNTT đối với lĩnh vực BHYT. BHXH Việt Nam sẽ tổ chức như thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH Việt Nam; thành lập Ban Chỉ đạo tại BHXH 28 tỉnh, TP ven biển trực thuộc Trung ương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc để triển khai các 6 Nhóm giải pháp nêu trên.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất Việt Nam giờ ra sao?