Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

LĐO
Ảnh minh họa

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tạp chí Tài chính tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2013. Theo đó, Tạp chí Tài chính thông báo số lượng, đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thời gian dự tuyển như sau:

I. Số lượng, đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển

1. Số lượng:

Năm 2013, Tạp chí Tài chính tuyển dụng 02 chỉ tiêu ngạch Biên tập viên vào các ban sau:

- Ban Biên tập: 01 chỉ tiêu;

- Ban Tài chính Điện tử: 01 chỉ tiêu.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức, cụ thể như sau:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào Tạp chí Tài chính:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;

Ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh dự tuyển phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Điều kiện cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên đúng các chuyên ngành: Báo chí, Tài chính, Luật Kinh tế, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp) và Chuyên ngành Văn, Sử tại các Trường Đại học trong nước hoặc Đại học nước ngoài được Việt Nam công nhận.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong hai thứ tiếng: Anh, Pháp.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ B trở lên.

Chú ý: thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh B:

- TOEFL: 450 trở lên (PBT), 42 trở lên (IBT)

- IELTS: 4.5 trở lên;

- TOEIC: 450 trở lên.

- Nếu thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ một trong hai thứ tiếng Anh, Pháp trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên tại nước ngoài thì không cần phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Ba ảnh 3cm x 4cm chụp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ: 25 cm x 32 cm (ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ).

Đối với thí sinh mới tốt nghiệp có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ và tham gia dự tuyển, khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định, nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì quyết định tuyển dụng bị huỷ bỏ.

Người dự tuyển nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian nộp hồ sơ là ngày theo dấu bưu điện. Người dự tuyển phải nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: hình thức tuyển dụng năm 2013 của Tạp chí Tài chính là xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

2.1. Xét hồ sơ dự tuyển và kết quả học tập

- Hồ sơ dự tuyển phải có đầy đủ các thành phần quy định tại điểm 3 mục IV, và phải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch dự xét tuyển quy định tại điểm 2 mục IV của Đề án.

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2.2. Thực hành chuyên môn.

Gồm 02 phần thi như sau:

- Người dự xét tuyển viết báo cáo và biên tập một bài báo theo chủ đề do Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn.

- Phòng vấn: trả lời phỏng vấn về các kiến thức về kinh tế - tài chính, báo chí, văn hóa ứng xử và giao tiếp trước Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn.

II. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

1.1. Cách tính điểm

- Điểm học tập được xác định bằng bình quân gia quyền kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ Đại học và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi  tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển ở trình độ Đại học và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;

- Điểm thực hành chuyên môn được xác định bằng trung bình cộng của tất cả các thành viên Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn đối với 2 phần thi và được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 02.

- Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập nhân hệ số 01 + Điểm tốt nghiệp (hoặc điểm bảo vệ luận văn) nhân hệ số 01 + Điểm thực hành chuyên môn nhân hệ số 02.

- Đối với những thí sinh tốt nghiệp các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 02:

Điểm học tập được tính bằng bình quân gia quyền điểm của các môn học (gồm cả điểm tốt nghiệp, chuyên đề hoặc luận văn), cụ thể:

Điểm học tập = Tổng (điểm các môn học(gồm cả điểm tốt nghiệp, chuyên để hoặc luận văn) x số đơn vị học trình) ÷ Tổng số đơn vị học trình

Những thí sinh tốt nghiệp tại các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ mà trên bảng điểm không có thang điểm 10, thì cách chuyển đổi sang thang điểm 10 như sau:

- Nếu trên bảng điểm chỉ có các điểm chữ A, B, C, D, F và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi từ điểm chữ sang thang điểm 10 như sau:

A(8,5-10) quy đổi thành 9,25

B(7,0-8,4) quy đổi thành 7,7

C(5,5-6,9) quy đổi thành 6,2

D(4,0-5,4) quy đổi thành 4,7

F(dưới 4) quy đổi thành 2,0

- Nếu trên bảng điểm chỉ có các điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi từ điểm chữ sang thang điểm 10 như sau:

A+ (9,0-10) quy đổi thành 9,50

A   (8,5-9,0) quy đổi thành 8,75

B+ (8,0-8,4) quy đổi thành 8,20

B   (7,0-7,9) quy đổi thành 7,45

C+ (6,5-6,9) quy đổi thành 6,70

C   (5,5-6,4) quy đổi thành 5,95

D+  (5,0-5,4) quy đổi thành 5,2

D   (4,0-4,9) quy đổi thành 4,5

F   (dưới 4) quy đổi thành  2,00

- Nếu trên bảng điểm ghi điểm các môn học xuất sắc, tốt, rất khá, khá, đạt,  không đạt và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 như sau:

- Xuất sắc: quy đổi bằng trung bình của điểm Xuất sắc là 9.5

- Tốt: quy đổi bằng trung bình của điểm Giỏi là 8.5

- Rất khá: quy đổi bằng trung bình của điểm Khá là 7.5

- Khá: quy đổi bằng trung bình của điểm Trung bình khá là 6.5

- Đạt: quy đổi bằng trung bình của điểm Trung bình là 5.5

- Không đạt: quy đổi bằng trung bình của Yếu là 4.5

- Điểm học tập trung bình toàn khoá được tính theo thang điểm 10.

- Nếu trên bảng điểm có điểm các môn điều kiện như giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng hoặc điểm thi tốt nghiệp các môn điều kiện như: môn kinh tế chính trị, môn chủ nghĩa xã hội khoa học thì điểm các môn trên không tính vào điểm trung bình học tập toàn khoá học.

- Tổng điểm xét tuyển (đối với những thí sinh được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) = Điểm học tập nhân hệ số 02 + Điểm thực hành chuyên môn nhân hệ số 02.

1.2. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người phải đạt các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển, phải tham dự đủ các phần thi và có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành chuyên môn đạt từ 50 điểm trở lên và tính trong phạm vi từ người có tổng số điểm xét tuyển cao hơn cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng ngạch dự tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành chuyên môn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành chuyên môn bằng nhau thì Tổng biên tập Tạp chí Tài chính quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định nêu trên thì Tổng biên tập Tạp chí Tài chính quyết định người trúng tuyển.

Lưu ý: Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải mang hồ sơ gốc đến để đối chiếu, nếu Tạp chí Tài chính phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì kết quả trúng tuyển bị huỷ bỏ.

Trường hợp người được tuyển dụng bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó theo phương pháp xác định người trúng tuyển nêu trên.
III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển:

1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Từ ngày 10/05/2013 đến ngày 10/7/2013, tại Ban Trị sự - Tạp chí Tài chính, P104, nhà D, số 08 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến trong quý III/2013.

3. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại trụ sở của Tạp chí Tài chính.

 

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Khoán xe công phụ thuộc gương mẫu lãnh đạo?

Xem tại đây

Từ 1.10 tới, Bộ Tài chính sẽ chính thức áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh thứ trưởng, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (tổng cục trưởng và tương đương). Lãnh đạo Cục Công sản cho biêt, việc triển khai khoán xe công phụ thuộc vào địa bàn, đặc điểm từng nơi và đảm bảo được an ninh, an toàn. Cục Quản lý Công sản cũng đã và đang nghiên cứu về việc nhân rộng mô hình khoán xe và tính toán sao cho phù hợp. Quy định hiện hành, các chức danh có hệ số 0,7 trở lên được sử dụng xe công và từ 1,25 trở lên thì được đưa đón.Theo đánh giá của ông Thắng, số xe chức danh cả nước thống kê hiện vào khoảng 901 chiếc, nếu tính về hiệu quả tiết kiệm thì không nhiều nếu so sánh với tổng số xe hiện tại khoảng 37.000 chiếc. Do đó, để chính sách này phát huy hiệu quả, ông Thắng cho rằng phụ thuộc rất lớn vào sự gương mẫu của các vị lãnh đạo.“Nếu một Phó Chủ tịch tỉnh không sử dụng xe công đưa đón thì sẽ tác động đến các chức danh phía dưới như Giám đốc sở, Chủ tịch huyện”, ông Thắng ví dụ.

Còn 1 tuần nữa ngư dân sẽ được nhận đền bù do sự cố cá chết

Xem tại đây

Xung quanh sự cố cá chết do ô  nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, các bộ, ban, ngành đã nỗ lực hỗ trợ Chính phủ để khắc phục môi trường, ổn định đời sống, việc làm cho ngư dân. Để giải quyết những vấn đề này, Bộ NNPTNT đã có nhiều giải pháp quyết liệt. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 27.9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám, cho biết:Đến nay Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT đang gấp rút hoàn thiện các phần việc liên quan để trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến đầu tháng 10 tiền đền bù sẽ đến tay những người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại trực tiếp sẽ được nhận đền bù, đối tượng gián tiếp sẽ được nhận hỗ trợ, theo các mức quy định tương ứng.

Tăng mức đóng BHXH: 371.000 người lao động có nguy cơ mất việc?

Xem tại đây

Theo TS.Nguyễn Việt Cường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, việc tăng BHXH quá cao sẽ có thể dẫn đến giảm việc làm, tăng giá sản phẩm và giảm mức tăng trưởng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, có thể làm giảm khả năng thu của quỹ BHXH do DN có thể đưa ra các giải pháp “đối phó” như chuyển lao động từ chính thức sang hợp đồng thời vụ…Cụ thể, tăng mức đóng BHXH làm gia tăng chi phí lao động. Nếu chi phí này tăng lên 10% thì cầu lao động trong ngắn hạn giảm đi 1,75% và dài hạn là 5,19%. Hiện nay, tỉ lệ đóng cho BHXH và các quỹ liên quan của DN trên tổng quỹ lương là 13,9%. Nếu như tỉ lệ đóng tăng lên 24% thì DN chịu mức tăng chi phí là 10,1%. Mức tăng này tương ứng với mức giảm cầu lao động 1,76% trong ngắn hạn và 5,23% trong dài hạn

Đề xuất giám sát trạm thu phí BOT, người dân có thể làm gì?

Xem tại đây

Được quyền phản ánh và tham gia kiểm tra, giám sát khi đường xấu, dự án có vấn đề là những đề xuất mà VCCI đưa ra để tăng tính minh bạch cho các dự án BOT trong dự thảo Thông tư quy định về trạm thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT.

Theo VCCI, có nhiều cách để người dân tham gia trực tiếp vào việc giám sát các dự án BOT. Cụ thể, VCCI đề nghị Bộ GTVT bổ sung quy định cho phép người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp có vận tải nội bộ quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm dừng thu phí. Đi cùng với quyền đó là trách nhiệm kiểm tra thực tế, trả lời phản ánh kiến nghị của cơ quan nhà nước và công khai quá trình kiểm tra thực tế (cho cả chủ đầu tư và người nêu kiến nghị tham gia), công khai kiến nghị và trả lời kiến nghị trên cổng thông tin điện tử.

VCCI cũng nêu ví dụ về việc khi mặt đường xuống cấp, cơ quan quản lý giao thông có thể chưa nhận thấy được ngay, nhưng các lái xe, đặc biệt là các hãng vận tải là người trực tiếp phải chịu hậu quả và có động lực rõ ràng để kiến nghị về việc yêu cầu dừng thu phí.

Thị trường phân bón: 90% là gạch đá, vôi, chỉ có 1,9% dinh dưỡng

Xem tại đây

Theo TS Nguyễn Đình Hạc Thúy - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Phân bón Việt Nam - cả nước có tới 63 Cty, tổ hợp sản xuất kinh doanh phân bón giả (PBG), phân bón kém chất lượng bán ra trên 48 tỉnh, TP cả nước. Trong đó có những vụ điển hình: Cty TNHH Việt Thái (Đồng Nai) đăng ký chất lượng trên giấy phép và bao bì phân NPK hàm lượng dinh dưỡng 53%, nhưng khi kiểm định tổng hàm lượng dinh dưỡng chỉ có 7,2%.

Hay như tại CTCP Quốc tế Đông Trung (Lâm Đồng), sau 3 lần kiểm tra mới bắt được, hàm lượng dinh dưỡng trong phân chỉ có 8,2% nhưng trên bao bì ghi tới 53%. Cty Đông Hải (Đà Nẵng) trên giấy phép, bao bì ghi hàm lượng dinh dưỡng 53% nhưng thực chất chỉ có 3%. Hay mới đây, CTCP Đầu tư Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Việt Pháp Hà Nội bị phát hiện 600 tấn phân bón NPK và nhiều bao bì giả danh các Cty phân bón có uy tín như Bình Điền, Phú Mỹ, Lâm Thao, Cà Mau… Điều kinh khủng là hàm lượng dinh dưỡng trong các mẫu phân bón giả danh này chỉ có 1,9%, còn lại là bột, đá vôi, đất sét.

TS Thúy cũng cho rằng, kết quả điều tra cho thấy có tới trên 800 cơ sở sản xuất phân bón. Đa số các cơ sở sản xuất phân bón bằng “công nghệ cuốc xẻng”, xe trộn bêtông và không có phòng thí nghiệm. “Nếu kiểm tra 100% các tỉnh, thành thì con số sẽ lên trên 1.000 cơ sở. Việc cung ứng thì chồng chéo, phân bón từ miền Nam chở ra Bắc và ngược lại, trong khi đó các loại phân này cùng một chủng loại, cùng một hàm lượng…; các yếu tố này đã khiến giá phân bón bị “đội” lên ngất ngưởng và bắt nông dân phải gánh chịu” - TS Thúy bất bình nói.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động

Xem tại đây

Theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước, một số tổ chức tín dụng lớn đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND ở các kỳ hạn dưới 1 năm với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm.

Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng được các tổ chức tín dụng này công bố ở mức 0,3-0,5%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ở mức 4,2-4,3%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 5 tháng ở mức 4,8%/năm, kỳ hạn từ 5 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng ở mức 5,3%/năm và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 5,5%/năm. 

Kinh tế 24h: 1 tuần nữa ngư dân được đền bù sự cố cá chết, NH đồng loạt giảm lãi suất