Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

LĐO
Ảnh minh họa

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tạp chí Tài chính tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2013. Theo đó, Tạp chí Tài chính thông báo số lượng, đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thời gian dự tuyển như sau:

I. Số lượng, đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển

1. Số lượng:

Năm 2013, Tạp chí Tài chính tuyển dụng 02 chỉ tiêu ngạch Biên tập viên vào các ban sau:

- Ban Biên tập: 01 chỉ tiêu;

- Ban Tài chính Điện tử: 01 chỉ tiêu.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức, cụ thể như sau:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào Tạp chí Tài chính:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;

Ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh dự tuyển phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực báo chí.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Điều kiện cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên đúng các chuyên ngành: Báo chí, Tài chính, Luật Kinh tế, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp) và Chuyên ngành Văn, Sử tại các Trường Đại học trong nước hoặc Đại học nước ngoài được Việt Nam công nhận.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên một trong hai thứ tiếng: Anh, Pháp.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ B trở lên.

Chú ý: thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh B:

- TOEFL: 450 trở lên (PBT), 42 trở lên (IBT)

- IELTS: 4.5 trở lên;

- TOEIC: 450 trở lên.

- Nếu thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ một trong hai thứ tiếng Anh, Pháp trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên tại nước ngoài thì không cần phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Ba ảnh 3cm x 4cm chụp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ: 25 cm x 32 cm (ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ).

Đối với thí sinh mới tốt nghiệp có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ và tham gia dự tuyển, khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định, nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì quyết định tuyển dụng bị huỷ bỏ.

Người dự tuyển nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian nộp hồ sơ là ngày theo dấu bưu điện. Người dự tuyển phải nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: hình thức tuyển dụng năm 2013 của Tạp chí Tài chính là xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

2.1. Xét hồ sơ dự tuyển và kết quả học tập

- Hồ sơ dự tuyển phải có đầy đủ các thành phần quy định tại điểm 3 mục IV, và phải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch dự xét tuyển quy định tại điểm 2 mục IV của Đề án.

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

2.2. Thực hành chuyên môn.

Gồm 02 phần thi như sau:

- Người dự xét tuyển viết báo cáo và biên tập một bài báo theo chủ đề do Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn.

- Phòng vấn: trả lời phỏng vấn về các kiến thức về kinh tế - tài chính, báo chí, văn hóa ứng xử và giao tiếp trước Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn.

II. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

1.1. Cách tính điểm

- Điểm học tập được xác định bằng bình quân gia quyền kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ Đại học và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi  tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển ở trình độ Đại học và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01;

- Điểm thực hành chuyên môn được xác định bằng trung bình cộng của tất cả các thành viên Tiểu ban chấm thực hành chuyên môn đối với 2 phần thi và được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 02.

- Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập nhân hệ số 01 + Điểm tốt nghiệp (hoặc điểm bảo vệ luận văn) nhân hệ số 01 + Điểm thực hành chuyên môn nhân hệ số 02.

- Đối với những thí sinh tốt nghiệp các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 02:

Điểm học tập được tính bằng bình quân gia quyền điểm của các môn học (gồm cả điểm tốt nghiệp, chuyên đề hoặc luận văn), cụ thể:

Điểm học tập = Tổng (điểm các môn học(gồm cả điểm tốt nghiệp, chuyên để hoặc luận văn) x số đơn vị học trình) ÷ Tổng số đơn vị học trình

Những thí sinh tốt nghiệp tại các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ mà trên bảng điểm không có thang điểm 10, thì cách chuyển đổi sang thang điểm 10 như sau:

- Nếu trên bảng điểm chỉ có các điểm chữ A, B, C, D, F và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi từ điểm chữ sang thang điểm 10 như sau:

A(8,5-10) quy đổi thành 9,25

B(7,0-8,4) quy đổi thành 7,7

C(5,5-6,9) quy đổi thành 6,2

D(4,0-5,4) quy đổi thành 4,7

F(dưới 4) quy đổi thành 2,0

- Nếu trên bảng điểm chỉ có các điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi từ điểm chữ sang thang điểm 10 như sau:

A+ (9,0-10) quy đổi thành 9,50

A   (8,5-9,0) quy đổi thành 8,75

B+ (8,0-8,4) quy đổi thành 8,20

B   (7,0-7,9) quy đổi thành 7,45

C+ (6,5-6,9) quy đổi thành 6,70

C   (5,5-6,4) quy đổi thành 5,95

D+  (5,0-5,4) quy đổi thành 5,2

D   (4,0-4,9) quy đổi thành 4,5

F   (dưới 4) quy đổi thành  2,00

- Nếu trên bảng điểm ghi điểm các môn học xuất sắc, tốt, rất khá, khá, đạt,  không đạt và không có điểm theo thang điểm 10, thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 như sau:

- Xuất sắc: quy đổi bằng trung bình của điểm Xuất sắc là 9.5

- Tốt: quy đổi bằng trung bình của điểm Giỏi là 8.5

- Rất khá: quy đổi bằng trung bình của điểm Khá là 7.5

- Khá: quy đổi bằng trung bình của điểm Trung bình khá là 6.5

- Đạt: quy đổi bằng trung bình của điểm Trung bình là 5.5

- Không đạt: quy đổi bằng trung bình của Yếu là 4.5

- Điểm học tập trung bình toàn khoá được tính theo thang điểm 10.

- Nếu trên bảng điểm có điểm các môn điều kiện như giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng hoặc điểm thi tốt nghiệp các môn điều kiện như: môn kinh tế chính trị, môn chủ nghĩa xã hội khoa học thì điểm các môn trên không tính vào điểm trung bình học tập toàn khoá học.

- Tổng điểm xét tuyển (đối với những thí sinh được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) = Điểm học tập nhân hệ số 02 + Điểm thực hành chuyên môn nhân hệ số 02.

1.2. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người phải đạt các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển, phải tham dự đủ các phần thi và có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành chuyên môn đạt từ 50 điểm trở lên và tính trong phạm vi từ người có tổng số điểm xét tuyển cao hơn cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng ngạch dự tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành chuyên môn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành chuyên môn bằng nhau thì Tổng biên tập Tạp chí Tài chính quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định nêu trên thì Tổng biên tập Tạp chí Tài chính quyết định người trúng tuyển.

Lưu ý: Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải mang hồ sơ gốc đến để đối chiếu, nếu Tạp chí Tài chính phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì kết quả trúng tuyển bị huỷ bỏ.

Trường hợp người được tuyển dụng bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó theo phương pháp xác định người trúng tuyển nêu trên.
III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển:

1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Từ ngày 10/05/2013 đến ngày 10/7/2013, tại Ban Trị sự - Tạp chí Tài chính, P104, nhà D, số 08 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến trong quý III/2013.

3. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại trụ sở của Tạp chí Tài chính.

 

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Thống đốc NHNN siết chặt gian lận trong hoạt động thanh toán

Xem tại đây

Ngày 29.8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán. 

Trong thời gian qua, một số ngân hàng có xảy ra một vài sự cố rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán nói chung, cũng như thanh toán thẻ và thanh toán điện tử. Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thống đốc yêu cầu rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức mình (bao gồm cả việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo phương thức truyền thống và phương thức điện tử), đảm bảo tuân thủ đúng quy định, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Ngân hàng Nhà nước để phối hợp xử lý. 

Hà Nội thí điểm hàng quán được bán đến 2h sáng: “Cởi trói” cho hộ kinh doanh

Xem tại đây

Trước đây, “giờ giới nghiêm” - quy định các điểm vui chơi không được hoạt động sau 24h đêm, nhưng quy định này sẽ được Hà Nội gỡ bỏ trong 2 ngày nữa. Thay vào đó, Hà Nội sẽ thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh, quán bar thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm được hoạt động đến 2h sáng vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.

Về việc này, bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho ý kiến, bà rất đồng ý với chủ trương của Hà Nội. Theo bà Khánh, cái quan trọng là Hà Nội cần phải đảm bảo được an ninh, trật tự, cần phải nắm rõ các đối tượng để có những biện pháp theo dõi, quản lý. Điều này sẽ tốt cho thành phố đi đúng hướng phát triển mạnh về du lịch.

Một số chuyên gia nghiên cứu du lịch cho rằng, các nước như Thái Lan, Singapore, Philippines… người ta cũng không giới hạn thời gian khách du lịch chơi đêm. Bởi càng mở rộng thời gian, sẽ tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm thú vị về đêm. Du khách sẽ mở hầu bao chi tiêu nhiều hơn, tăng hiệu quả kinh doanh du lịch.

Anh Đức Thế (phố Hàng Da - Hoàn Kiếm) nêu quan điểm “mình hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Hãy để xã hội phát triển tự nhiên. Chỉ mong quyết định lần này được mang ra thực thi và đừng ai... bàn lùi”.

Nhiều doanh nghiệp bỗng dưng báo lỗ

Xem tại đây

Ngoài những ông lớn bất ngờ báo lỗ như Hoàng Anh Gia Lai, Gỗ Trường Thành, còn không ít doanh nghiệp "lỗ chồng lỗ" nhiều năm liền. Ngoài Hoàng Anh Gia Lai được nhiều người biết đên với lỗ khủng, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã CK: TTF) công bố báo cáo tài chính quý II với khoản lỗ lên đến 1.123 tỷ đồng, trong khi quý trước lãi 54 tỷ. Luỹ kế 6 tháng công ty thua lỗ 1.073 tỷ đồng, cùng kỳ vẫn lãi 133 tỷ.Bên cạnh các doanh nghiệp bất ngờ lỗ lớn thì trong nửa đầu năm nay còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp nối dài những chuỗi ngày lỗ "khủng" từ các năm trước đó. Điển hình là Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC), báo cáo hợp nhất quý I, niên độ tài chính 2016-2017 (từ 1/4 đến 30/6/2016) cho thấy, doanh thu đạt 133 tỷ đồng nhưng lợi nhuận âm 5 tỷ, kéo dài chuỗi lỗ sau biến cố của lãnh đạo doanh nghiệp này.

Dự án Cocobay Đà Nẵng có hấp dẫn như quảng bá?

Xem tại đây

Với nhiều kênh quảng bá rầm rộ từ đầu năm tới nay, sự kiện Cocobay Đà Nẵng đang làm mưa làm gió trên các phương tiện tuyền thông tại Hà Nội. Nếu chỉ tin theo những lời quảng bá mật ngọt này có thể làm mê mẩn giới đầu tư địa ốc Hà Nội. Tuy nhiên, theo ý kiến trong giới kinh doanh BĐS, phân khúc condotel (căn hộ khách sạn) vẫn tiềm ấn nhiều lo ngại, đặc biệt là khi có những cảnh báo về thực trạng bão hòa tại phân khúc này, đặc biệt trên địa bàn Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trái với háo hức ban đầu khi tận mắt vào dự án thì còn lại những dấu hỏi. “Các căn hộ condotel diện tích từ 39,1m2 đến 89,2m2. Chủ đầu tư sinh lời hấp dẫn tối thiểu 12%/năm trong 8 năm, được hỗ trợ vay vốn lên đến 70%, trong thời hạn tối đa 25 năm. Nếu chỉ tin vào những thông tin này, dự án thực sự hấp dẫn. Nhưng khi tới tận nơi, tôi thấy dự án cách khá xa trung tâm TP.Đà Nẵng, cũng không gần với Hội An. Với vị thế này, cùng với hạ tầng khu vực thì rất khó thể thu hút khách du lịch, không rõ cam kết sinh lời 12%/năm của chủ đầu tư dựa trên các tiêu chí nào”, anh Quang đặt ra nghi vấn.

Nhiều nhà môi giới BĐS tại Đà Nẵng cũng chỉ ra thực tế cho rằng hiện nay sự bùng nổ của quá nhiều cơ sở lưu trú thấp cấp, các khách sạn 2-3 sao dọc khu vực ven biển sẽ tăng áp lực cạnh tranh Condotel. “Dễ dàng nhận thấy, chỉ những chủ đầu tư tạo được thương hiệu riêng, có nguồn khách hàng lớn, hiệu suất buồng phòng luôn đạt ở mức cao thì việc áp dụng mô hình này mới hiệu quả. Còn đa số những dự án còn lại, việc áp dụng mô hình dường như chỉ là việc chạy theo xu hướng thì hiệu quả kinh doanh như thế nào vẫn là một dấu chấm hỏi”, ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch HĐQT FirstReal Land chia sẻ.

Lãi khủng từ Honda, Toyota, IPO của VEAM vẫn xịt

Xem tại đây

Ngay trước thời điểm IPO, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam VEAM khéo léo “khoe” việc hàng năm nhận được 2.676,9 tỉ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Hoda Việt Nam và 678,2 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Toyota Việt Nam.

Trong ngày 29.8, sau nhiều ngày chờ đợi, cuộc đấu giá hơn 167 triệu cổ phần, tương đương 12,57% vốn điều lệ (VEAM) đã diễn ra.

Cụ thể, với mức giá khởi điểm 14.290 đồng/cổ phần, song kết quả chỉ có 149,5 triệu cổ phần được đấu thành công so với số lượng cổ phần mà VEAM muốn bán ra ngoài là 167 triệu đơn vị, tương đương tỉ lệ đấu thành công chỉ đạt 89%.

Bên cạnh đó, mức giá trúng thầu gói thầu 14.291 đồng/cp, chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phần (P/E) của VEAM chỉ đạt 5,4 lần là quá thấp so với thị trường.Được biết, tại phiên đấu giá, hầu hết các lệnh mua đều được đặt ở mức giá khởi điểm 14.290 đồng/cổ phiếu, có những lệnh có đặt mua cao hơn 15.500 - 16.520 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên khối lượng cổ phiếu mua khá thấp, từ 1.000 - 2.000 cổ phiếu.

 


Kinh tế 24h: Hà Nội thí điểm mở quán đến 2h đêm, nhiều doanh nghiệp bỗng dưng báo lỗ